Whatsapp
+86 13823291602
Bize jaň ediň
+86 19842778703
E-poçta
info@hongsbelt.com

Guşak uzynlygy we dartyş

Catenary Sag üçin bellikler

Guşak işleýän mahaly, dartgynlylygy, kemeriň degişli uzynlygyny saklamak gaty möhümdir we kemer bilen pyçaklaryň arasynda hiç hili ýitgi ýok.Konweýer işledilende, kemer çekmek üçin amatly dartgynlylygy saklamak üçin goşmaça uzynlyk katenari sag tarapyndan yzyna gaýtarylar.

Eger konweýer kemeriniň gaýdyp geliş ýolunda aşa uzynlygy bar bolsa, sürüjiniň / Idler rozetkasy kemer bilen ýitip gidýär we netijede pyçaklar konweýerden ýoly ýa-da relsleri kesýär.Munuň tersine, kemer berkidilen we gysga bolsa, çekiş dartgynlygy ýokarlanar, bu güýçli dartgynlyk kemeriň geçiriş ýoluna sebäp bolar ýa-da hereket wagtynda motor ýüklener.Guşak berkliginiň netijesinde dörän sürtülme konweýer kemeriniň ömrüni azaldyp biler.

Maddy ýylylyk giňelişiniň we temperaturanyň üýtgemeginiň gysylmagy sebäpli, katenari sagyň uzynlygyny yzyna gaýtarmak ýa-da azaltmak zerur.Şeýle-de bolsa, birleşýän pozisiýalar bilen gatnaşygy wagtynda zerur bolan hakyky ölçegi hasaplamak arkaly katenari sagyň ölçegini almak seýrekdir.Dizaýn wagtynda elmydama äsgerilmeýär.

HOGNSBELT seriýa önümlerini ulanmazdan ozal ulanyjylaryň salgylanmasy üçin takyk san derňewi bilen amaly tejribäniň käbir mysallaryny sanap geçýäris.Dogry dartgynlygy sazlamak üçin bu bapdaky dartgynlylygy sazlamak we Katenari Sag tablisasyna serediň.

Umumy gatnaw

Umumy gatnaw

Umuman, uzynlygy 2M-den az konweýer diýip atlandyrdyk.Gysga aralyk gatnawynyň dizaýny üçin, gaýdyp barýan ýolda eşik zolaklaryny gurmak hökman däl.Emma katenari sagyň uzynlygy 100mm aralygynda dolandyrylmalydyr.

Konweýer ulgamynyň umumy uzynlygy 3,5 M-den köp bolmasa, sürüjiniň rozetkasy bilen gaýdyp geliş ýolunyň arasyndaky iň az aralyk 600mm aralykda dolandyrylmalydyr.

Konweýer ulgamynyň umumy uzynlygy 3,5 M-den ýokary bolsa, sürüjiniň rozetkasy bilen gaýdyp geliş zolagynyň arasyndaky iň ýokary aralyk 1000mm aralykda dolandyrylmalydyr.

Orta we uzak aralyk konweýer

Orta we uzak aralyk-konweýer

Konweýeriň uzynlygy 20M-den, tizligi bolsa 12m / min-dan pesdir.

Konweýeriň uzynlygy 18 m-den gysga, tizligi 40m / min.

Iki taraplaýyn konweýer

Aboveokardaky surat, ýeke motorly dizaýny bolan iki taraplaýyn konweýer, göteriş ýoly we gaýdyp geliş ýoly ikisi hem köýnek goldawy bilen bezeldi.

Aboveokardaky surat, iki hereketlendiriji dizaýny bolan iki taraplaýyn konweýerdir.Sinhronizator tormozy we debrýus tormoz enjamy üçin has giňişleýin maglumat üçin enjam dükanyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Merkez sürüjisi

Merkez-Drive

Iki gapdalyndaky boş böleklerde kömekçi podşipnikleri kabul etmezlik üçin.

Idler rolikiniň iň pes diametri - D (Yzyna gaýdyp gelmek)

Bölüm: mm

Seriýa 100 200 300 400 500
D (min.) 180 150 180 60 150

Dartgynlygy sazlamak üçin bellikler

Konweýer kemeriniň işleýiş tizligi, adatça, dürli iberiş maksadyna laýyk gelmelidir.HONGSEBLT konweýer kemeri dürli işleýiş tizligi üçin amatly, HONGSEBLT konweýer kemerini ulananyňyzda kemeriň tizligi bilen katenari sagynyň uzynlygynyň arasyndaky ululyga üns bermegiňizi haýyş edýäris.Katenari sagyň gaýdyp gelmeginiň esasy wezipesi, kemeriň uzynlygyny ýa-da azalmagyny üpjün etmekdir.Katenari sagyň uzynlygyny degişli aralykda gözegçilik etmek, hereketlendirijiniň gysgyçlary bilen iş salyşanyňyzdan soň kemeriň ýeterlik dartylmagyny üpjün etmek zerurdyr.Umumy dizaýnda gaty möhüm nokat.Guşagyň dogry ölçegi üçin bu bapdaky “Catenary Sag” tablisasyna we uzynlygy hasaplamaga serediň.

Dartgynlygy sazlamak

Konweýer kemeri üçin dogry dartgynlylygy almak maksady bilen.Esasan konweýer konweýer çarçuwasynda dartyş sazlaýjy enjam bilen gurnamagyň zerurlygy ýok, diňe kemeriň uzynlygyny köpeltmeli ýa-da azaltmaly, ýöne ondan dogry dartgynlylyk almak üçin köp iş wagty gerek.Şonuň üçin konweýeriň sürüjisine / hereketlendirilen tekerine dartgynlylygy sazlamak ideal we dogry dartgynlygy almagyň aňsat usulydyr.

Buraw stilini sazlamak

Dogry we netijelilik kemer dartyşyny almak üçin.Buraw stiliniň alynmagy sazlanylýan maşyn nurbatlarynyň kömegi bilen çalşyklaryň biriniň ýagdaýyny üýtgedýär.Mil podşipnikleri konweýer çarçuwasynda keseligine ýerleşýär.Buraw stilini almak, miliň uzynlygyna hereket etmek üçin ulanylýar, şeýlelik bilen konweýeriň uzynlygyny üýtgedýär.Işleýän ýeriň arasyndaky iň az aralyk konweýer çarçuwasynyň uzynlygy azyndan 1,3%, 45 mm-den az bolmaly däldir.

Pes temperaturany başlamak üçin bellikler

HONGSBELT kemeri pes temperatura ýagdaýynda ulanylanda, başlangyç pursatynda kemerdäki doňma hadysasyna üns bermeli.Sebäbi soňky gezek ýuwlandan ýa-da ýapylandan soň galan suw, pes temperatura adaty temperatura gaýdyp gelende we kemeriň bilelikdäki ýagdaýy doňup, güýçlener;konweýer ulgamyna päsgelçilik döreder.

Amal wagtynda bu hadysanyň öňüni almak üçin ilki bilen konweýeriň işleýiş ýagdaýynda başlamaly, galan suwy ýuwaş-ýuwaşdan guratmak, birleşýän ýerini işjeň ýagdaýda saklamak üçin doňduryjy janköýerleri başlamaly.Bu amal, kemeriň birleşýän ýerindäki galan suw sebäpli doňan güýçli dartgynlylyk sebäpli konweýeriň döwülmeginiň öňüni alyp biler.

Agyrlyk güýjüniň stili

Pes temperatura işleýiş ýagdaýynda, aşa sowuk temperaturanyň gysylmagy sebäpli goldaýan relsler deformasiýa bolup biler we kemeriň birleşýän ýeri hem doňup biler.Bu konweýer kemeriniň adaty temperaturada işlemeginden tapawutlanýan inersiýa ýagdaýy bilen işlemegine sebäp bolar.Şonuň üçin agyrlyk güýjüniň rolikini kemerine gaýtaryp bermegi maslahat berýäris;kemer üçin dogry dartgynlygy we pyçaklar üçin dogry gatnaşygy saklap biler.Agyrlyk güýjüniň rolikini belli bir ýagdaýda gurmak hökman däl;şeýle-de bolsa, ony sürüjiniň wili ýaly ýapyk gurmak iň täsirli netijäni alar.

Agyrlyk stiliniň alynmagy

Agyrlyk stiliniň alynmagy aşakdaky şertlerde ulanylyp bilner:

25 ° C-den ýokary temperaturanyň üýtgemegi.

Konweýer çarçuwasynyň uzynlygy 23M-den uzyn.

Konweýer çarçuwasynyň uzynlygy 15 M-den pes, tizligi 28M / min-dan ýokary.

Aralyk işleýiş tizligi 15M / min, ortaça ýüklemek 115 kg / M2-den ýokary.

Gravity Style Take-Up rolikiniň mysaly

Agyrlyk güýjüniň stilini almak üçin dartyş sazlamagyň iki usuly bar;biri katenari sag görnüşi, beýlekisi kantilewer görnüşi.Katenari sag görnüşini pes temperatura gurşawynda kabul etmegiňizi maslahat berýäris;işleýiş tizligi 28M / min-dan ýokary bolsa, kantilýwer görnüşini kabul etmegiňizi maslahat berýäris.

Agyrlyk güýjüniň stiliniň adaty agramy üçin 5 ° C-den ýokary bolan adaty temperatura 35 Kg / m, 5 ° C-den pes bolsa 45 Kg / m bolmaly.

Agyrlyk stiliniň diametri kadalary üçin 100-nji seriýa we 300-nji seriýa 200 mm-den, 200-nji seriýa 150mm-den ýokary bolmaly.

Uzynlyk konweýer

FORMULA:

LS = LS1 + LS1 XK

LS1 = LB + L / RP X LE

LB = 2L + 3.1416X (PD + PI) / 2

Nyşan

Spesifikasiýa

Bölüm
K Temperaturanyň üýtgemegi koeffisiýenti mm / m
L Konweýer çarçuwasynyň uzynlygy mm
LB Konweýer kemeriniň nazary uzynlygy mm
LE Katenar sagyň üýtgemegi mm
LS1 Adaty temperaturada kemeriň uzynlygy mm
LS Temperaturanyň üýtgemeginden soň kemeriň uzynlygy mm
PD Sürüjiniň rozetkasynyň diametri mm
PI Işleýän rozetkanyň diametri mm
RP Yza gaýdyp barmak mm

LE & RP bahasy üçin çep menýudaky Catenary Sag tablisasyna serediň.

Temperaturanyň üýtgemegi koeffisiýenti tablisasy - K.

Temperatura aralygy Uzynlyk koeffisiýenti (K)
PP PE Actel
0 ~ 20 ° C. 0.003 0.005 0.002
21 ~ 40 ° C. 0.005 0.01 0.003
41 ~ 60 ° C. 0.008 0.014 0.005

Gymmat düşündiriş

Mysal 1:

Konweýer çarçuwasynyň uzynlygy 9000mm;ini 800mm bolan 100BFE seriýasyny kabul etmek, gaýdýan ýoluň aralygy 950mm, sürüjiniň / işleýjiniň rozetkasy, diametri 192mm, işleýiş tizligi 15m / min, iş temperaturasynyň diapazony -20-den bolan SPK12FC seriýasyny kabul etmek üçin saýlanýar. ° C-den 20 ° C.Ölçegi gurmak üçin hasaplamagyň netijesi aşakdakylar:

LB = 2 × 9000 + 3.1416 × (192 + 192) / 2 = 18603 (mm)

LS1 = 18603 + 9000/900 × 14 = 18743

LS = 18743 + (18743 × 0.01) = 18930 (gysylanda ululygy ýokarlanýar)

Hasaplamanyň netijesi, hakyky gurnamak üçin 18930mm

Mysal 2:

Konweýer çarçuwasynyň uzynlygy 7500mm;ini 600mm bolan, 100AFP seriýany kabul etmek, yzyna gaýdýan ýoluň aralygy 950mm, sürüjiniň / işleýjiniň rozetkasy, diametri 128mm, işleýiş tizligi 20M / min, iş temperaturasynyň diapazony 20 ° C-den başlap, SPK8FC kabul etmek üçin saýlanýar. 65 ° C.Ölçegi gurmak üçin hasaplamagyň netijesi aşakdakylar:

LB = 2 × 7500 + 3.1416 × (128 + 128) / 2 = 15402 (mm)

LS1 = 15402 + 7500/900 × 14 = 15519

LS = 15519- (15519 × 0,008) = 15395 (gyzgyn ulalanda kemeriň uzynlygyny azaldyň)

Hasaplamanyň netijesi, hakyky gurnamak üçin 15395mm.

Katenari Sag

Konweýeriň uzynlygy Tizlik (m / min) RP (mm) Maksimum SAG (mm) Daşky gurşawyň temperaturasy (° C)
Sag LE PP PE ACTEL
2 ~ 4 m 1 ~ 5 1350 ± 25 150 30 1 ~ 100 - 60 ~ 70 - 40 ~ 90
5 ~ 10 1200 125 30 1 ~ 100 - 60 ~ 70 - 40 ~ 90
10 ~ 20 1000 100 20 1 ~ 90 - 50 ~ 60 - 20 ~ 90
20 ~ 30 800 50 7 1 ~ 90 - 20 ~ 30 - 10 ~ 70
30 ~ 40 700 25 2 1 ~ 70 1 ~ 70 1 ~ 90
4 ~ 10 m 1 ~ 5 1200 150 44 1 ~ 100 - 60 ~ 70 - 40 ~ 90
5 ~ 10 1150 120 28 1 ~ 100 - 60 ~ 60 - 30 ~ 70
10 ~ 20 950 80 14 1 ~ 85 - 40 ~ 40 - 10 ~ 50
20 ~ 30 800 60 9 1 ~ 65 - 10 ~ 30 1 ~ 80
30 ~ 40 650 25 2 1 ~ 40 1 ~ 60 1 ~ 80
10 ~ 18 m 1 ~ 5 1000 150 44 1 ~ 100 - 50 ~ 60 - 40 ~ 90
5 ~ 10 950 120 38 1 ~ 100 - 50 ~ 50 - 40 ~ 90
10 ~ 20 900 100 22 1 ~ 90 - 40 ~ 40 - 35 ~ 80
20 ~ 30 750 50 6 1 ~ 80 - 10 ~ 30 - 35 ~ 80
30 ~ 35 650 35 4 1 ~ 70 - 5 ~ 30 - 10 ~ 80
35 ~ 40 600 25 2 1 ~ 65 1 ~ 60 0 ~ 80
18 ~ 25 m 1 ~ 5 1350 130 22 1 ~ 100 - 60 ~ 60 - 40 ~ 90
5 ~ 10 1150 120 28 1 ~ 95 - 50 ~ 50 - 40 ~ 85
10 ~ 15 1000 100 20 1 ~ 95 - 40 ~ 40 - 30 ~ 80
15 ~ 20 850 85 16 1 ~ 85 - 30 ~ 40 - 30 ~ 80
20 ~ 25 750 35 3 1 ~ 80 1 ~ 60 0 ~ 70

Tizlik 20m / min-dan ýokary bolsa, kemeri yzyna gaýtarmak üçin goldamak üçin top podşipniklerini kabul etmegi maslahat berýäris.

Haýsy tizlik dizaýnyna garamazdan, hereketlendiriji hereketlendiriji tizligi peseldýän enjamy kabul etmeli we pes tizlikli işe başlamaly.

Iň gowy aralyk hökmünde RP bahasyny maslahat berýäris.Hakyky dizaýndaky aralyk RP bahasyndan pes bolmaly.Yza gaýdyp gelýän rulonlaryň arasyndaky aralyk üçin ýokardaky tablisa seredip bilersiňiz.

SAG bahasy ideal maksimumdyr;kemeriň çeýeligi SAG bahasynyň çäginde gözegçilik edilmelidir.

LE bahasy, kemeriň uzynlygyny teoriýada aýyrandan soň sagyň artýan uzynlygydyr.