Whatsapp
+86 19536088660
Bize jaň ediň
+86 18575683403
E-poçta
info@hongsbelt.com

Yzyna gaýdyp gelmek goldawy

Yzyna gaýdyp barmak

HONGSBELT-iň gaýdyp geliş usuly guşakdan gurlupdyr, sag uzynlygyna, kemeriň dartylmagyna we beýleki faktorlara üns bermegiňizi haýyş edýäris.Mundan başga-da, yzyna gaýtarmak üçin rolikleri kabul edip biler.

Yzyna gaýdyp gelmek üçin rulonlary kabul edeniňizde, bu programma üçin top göteriji rulolar dogry saýlanar.Aşakdaky surata serediň.Top barlaýjy rolikleri ulanmagyň maksady, esasan, dartgynlylygyň sürtülme faktoryny yzyna gaýtarmak.

Geçiriji kemer modulynyň görnüşine üns bermegiňizi haýyş edýäris, defolýasiýa burçy gaty uly bolup, egilen burçy emele getirmezlik üçin laýyk rolik diametrini saýlaň;gaýdyp gelýän kemeriň titremegine sebäp bolar.Eger konweýer kemeri uçuşlar ýa-da gapdal garawullar bilen birleşmese, gaýdyp barmagyň goldawy hökmünde top göteriji rulonlary kabul etmegiňizi maslahat berýäris.

Yza gaýdyp barmak rolikiniň iň az diametri çäklendirmesi

Minimum-Diameter-Limitation-of-Return-Way-Roller
Seriýa 100 200 300 400 500
Rolleriň diametri (min.) 50 mm 38 mm 50 mm 25 mm 38 mm

Deflýasiýa burçunyň we katenari sagyň ýapyk gatnaşygy bar;kemeriň uzynlygynyň we dartylmagynyň dizaýn spesifikasiýasyna serediň.

Yzyna gaýdyp barmak

Goldaw relsleriniň dizaýny, aşakdaky suratda görkezilişi ýaly, goldaw usulynyň kemeriniň ýokarky ýüzünden hem saklanýar. gaýtaryş ýolunyň kemer dizaýnynyň esasan bölegi.diňe kemeriň gyralarynda goldaw berip bilýänligi üçin, kemeriň agramyna we kerpiçden ýasalan gurnamasyna üns bermeli, kemer aşa giň dizaýnda konweýer kemeriniň çökmegine sebäp bolýan modul baglanyşygynyň arasynda aralyk bolup biler.(aşakdaky surata serediň).

Şonuň üçin kemeriň gyrasynda goldamak üçin diňe süýşüriji zolak dizaýnyny ulanýan bolsaňyz, konweýer kemeriniň giňligini W bahasynyň içinde çäklendirilen bolmalydygyny maslahat berdik, sebäbi aşakdaky tablisa (W (max) bahasy termiki giňelme we gysyş hasaplama formulasyndan hasaplanýar) ).

Return-way-Rails

Bölüm: mm

Seriýa 100A 200A 200B 300 400 500
W (iň ýokary) 600 550 500 525 300 525
WS (min.) 35 40 45 40 40 40

Köp eşikli zolak

Multi-Wearstrip

Haçan-da HONGSBELT konweýer kemeri uçuşlar we gapdal garawullar bilen birleşdirilende, gaýdyp gelmek goldawynyň esasy dizaýny adatça kemeriň ini we konweýer gurluşy bilen çäklendirilýär;Bu meseläni çözmek üçin köp sanly eşik goldawynyň dizaýny elýeterli bolup biler.

Goldaw beriji rulonlaryň we geýim zolaklarynyň utgaşmasy hem yzyna gaýtarmak goldawyny saýlamakdyr.Birnäçe geýim zolagynyň dizaýnyny kabul edeniňizde, iş wagtynda kemeriň zaýalanmazlygy üçin öňünden saklanylýan aralyk ölçeglerine üns bermegiňizi haýyş edýäris.

Yzyna gaýdýan rulonlaryň materialy UHMW we HDPE ýaly in engineeringenerçilik plastmassasyny ýa-da aşaky sürtülme koeffisiýenti bolan materialy kabul etmeli.

Aralyk çäklendirilen - Indent

Indent

HONGSBELT konweýer kemeri uçuşlar bilen birikdirilen bolsa, ýöne gapdal garawullar bolmasa, iki gapdalyndaky aralygy saklamak ölçeginde hiç hili çäklendirmäniň bolmagy hökman däl.HONGSBELT konweýer kemeri uçuşlar we gapdal garawullar bilen birikdirilen bolsa, aralyklary goramagyň ölçegi iki tarapda hem çäkli bolar.Aralyk ölçegleri aşakda görkezilýär.

birlik: mm

Seriýa Aralyk
100 52 67 82 97 112 127
200 52 67 82 97 112 127
300 --
400 --
500 --

Suw asty görnüşi

Submerged-Type

Plastmassanyň aýratyn agyrlygy, asetal materialyndan başga, köplenç suwdan az bolýar.Suw astyndaky konweýer dizaýn edilende, guşagyň suwda işleýän wagtynda ýüze çykýan hadysasyna üns bermegiňizi haýyş edýäris.Bulaşyklyk kemeriň deformasiýasyna we iki gapdalyndaky relslerden çykmagyna sebäp bolup biler;konweýer ulgamynyň işleýşinde käbir näsazlyklar bolup biler, meselem, berkidilen relslerden saklamak ýa-da güýçli çekiş güýji sebäpli dikligine kemer döwmek.

Asyl plastmassa çalyşmak üçin poslamaýan polat çybyklary kabul etmek meseläni çözüp biler.Guşak poslamaýan polat çybyklaryň agramy bilen saklanyp bilner we poslamaýan polat çybyklaryň berkligi sebäpli daşarky güýçden we ýokary temperaturadan emele gelen deformasiýany gowulaşdyryp biler.Asetal materialdan HONGSBELT kemerini saýlap bilersiňiz, onuň fiziki häsiýeti, aýratyn agyrlyk güýji suwdan uludyr, suwdaky joşgunlylygy gowulandyryp biler.Iň ýokary giňlik barada bolsa, dizaýn spesifikasiýasy bölüminde giňelme koeffisiýentine serediň.

Birnäçe demir ýoly saklaň

Multiple-Hold-Down-Rail

Suw astyndaky konweýeriň ini iň ýokary giňlikden ýokary bolsa, ýokardaky surata serediň.