Whatsapp
+86 13823291602
Bize jaň ediň
+86 19842778703
E-poçta
info@hongsbelt.com

Yza gaýdyp barmak goldawy

Yza gaýdyp barmak

HONGSBELT-iň gaýdyp geliş usuly kemeriň üstünden gurlupdyr, sag uzynlygyna, kemeriň dartylmagyna we beýleki faktorlara üns bermegiňizi haýyş edýäris.Şeýle hem, gaýdyp gelmek ýoly üçin rolikleri kabul edip biler.

Yzyna gaýdyp gelmek goldawy üçin rolikler kabul edilende, bu programma üçin dogry saýlama rulonlar bolar.Aşakdaky surata serediň.Top barlaýjy rolikleri ulanmagyň maksady, esasan, dartgynlylygyň sürtülme faktoryny yzyna gaýtarmak.

Geçiriji kemer modulynyň görnüşine üns bermegiňizi haýyş edýäris, defolýasiýa burçy gaty uly bolup, egilen burçy emele getirmezlik üçin laýyk rolik diametrini saýlaň;gaýdyp gelýän kemeriň titremegine sebäp bolar.Eger konweýer kemeri uçuşlar ýa-da gapdal garawullar bilen birleşmese, gaýdyp barmagyň goldawy hökmünde top göteriji rolikleri kabul etmegiňizi maslahat berýäris.

Yza gaýdyp barmak rolikiniň iň az diametri çäklendirmesi

Minimal-diametr-çäklendirme-gaýdyp-ýol-rolik
Seriýa 100 200 300 400 500
Rolikleriň diametri (min.) 50 mm 38 mm 50 mm 25 mm 38 mm

Deflýasiýa burçunyň we katenari sagyň ýapyk gatnaşygy bar;kemeriň uzynlygynyň we dartylmagynyň dizaýn spesifikasiýasyna serediň.

Yza gaýdyp barmak

Goldaw relsleriniň dizaýny, aşakdaky suratda görkezilişi ýaly (kemer şekilli süýşüriji zolak bilen kemer goldawy) goldaw usulynyň kemeriniň ýokarky ýüzünden hem saklanýar. Goldaw üçin kemeriň gapdal gyralarynda boş ýer saklaň, süýşüriji zolak esasan gaýdýan ýol kemer dizaýnynyň bölegi.diňe kemeriň gyralarynda goldaw berip bilýänligi üçin, kemeriň agramyna we kerpiçden ýasalan gurnamasyna üns bermeli, kemer aşa giň dizaýnda konweýer kemeriniň çökmegine sebäp bolýan modul baglanyşygynyň arasynda aralyk bolup biler.(aşakdaky surata serediň).

Şonuň üçin diňe kemeriň gyrasynda goldaw bermek üçin süýşüriji zolak dizaýnyny ulanýan bolsaňyz, konweýer kemeriniň giňliginiň W bahasynyň içinde çäkli bolmalydygyny maslahat berdik, sebäbi aşakdaky tablisa (W (max) bahasy termiki giňeliş we gysyş hasaplama formulasyndan hasaplanýar) ).

Yza gaýdyp barmak

Bölüm: mm

Seriýa 100A 200A 200B 300 400 500
W (iň ýokary) 600 550 500 525 300 525
WS (min.) 35 40 45 40 40 40

Köp eşik

Köp eşikli zolak

HONGSBELT konweýer kemeri uçuşlar we gapdal garawullar bilen birleşdirilende, gaýdyp barmak goldawynyň esasy dizaýny, kemeriň ini we konweýer gurluşy bilen çäklendirilýär;Bu meseläni çözmek üçin köp sanly egin-eşik goldawynyň dizaýny elýeterli bolup biler.

Goldaw beriji rulonlaryň we geýim zolaklarynyň utgaşmasy hem yzyna gaýtarmak goldawyny saýlamakdyr.Birnäçe geýim zolagynyň dizaýny kabul edilende, operasiýa wagtynda kemeriň zaýalanmazlygy üçin öňünden saklanylýan aralyk ölçeglerine üns bermegiňizi haýyş edýäris.

Yzyna gaýdýan ýollaryň materialy UHMW we HDPE ýaly in engineeringenerçilik plastmasyny ýa-da pes sürtülme koeffisiýenti bolan materialy kabul etmeli.

Aralyk çäklendirilen - Indent

Indent

HONGSBELT konweýer kemeri uçuşlar bilen birikdirilen bolsa, ýöne garawulsyz bolsa, iki tarapdaky aralygy goramagyň ölçeginde hiç hili çäklendirmäniň bolmagy hökman däl.HONGSBELT konweýer kemeri uçuşlar we gapdal garawullar bilen birikdirilen bolsa, aralyklary goramagyň ölçegi iki tarapda hem çäkli bolar.Aralyk ölçegleri aşakda görkezilen.

birlik: mm

Seriýa Aralyk
100 52 67 82 97 112 127
200 52 67 82 97 112 127
300 --
400 --
500 --

Suwuň görnüşi

Suwasty görnüş

Plastmassanyň aýratyn agyrlygy, asetal materialdan başga, köplenç suwdan az bolýar.Suw astyndaky konweýer dizaýn edilende, kemeriň suwda işleýän wagtynda ýüze çykýan hadysasyna üns bermegiňizi haýyş edýäris.Bulaşyklyk kemeriň deformasiýasyna we iki gapdalyndaky relslerden çykmagyna sebäp bolup biler;konweýer ulgamynyň işleýşinde käbir näsazlyklar bolup biler, meselem, berk relslerden saklamak ýa-da güýçli çekiş güýji sebäpli guşak dikligine döwmek.

Asyl plastmassa çalyşmak üçin poslamaýan polat çybyklary kabul etmek meseläni çözüp biler.Guşak poslamaýan polat çybyklaryň agramy bilen saklanyp bilner we poslamaýan polat çybyklaryň berkligi sebäpli daşarky güýçden we ýokary temperaturadan emele gelen deformasiýany gowulaşdyryp biler.Asetal materialynda HONGSBELT guşagyny saýlap bilersiňiz, onuň fiziki häsiýeti, aýratyn agyrlyk güýji suwdan uludyr, suwda hereketini gowulaşdyryp biler.Iň ýokary giňlik barada bolsa, Dizaýn spesifikasiýasy bölüminde giňeltmek koeffisiýentine serediň.

Birnäçe demir ýoly saklaň

Birnäçe tutma-demir ýol

Suw asty konweýeriň ini iň ýokary giňlikden ýokary bolsa, ýokardaky surata serediň.