Whatsapp
+86 13823291602
Bize jaň ediň
+86 19842778703
E-poçta
info@hongsbelt.com

Sorag-jogap

Bu ýerde mahabat işinde ýüze çykan köp sanly meselä jogap berýäris.

Soragyňyza jogap tapyp bilmeseňiz ýa-da belli bir maksat bilen öz meseleleriňizi ara alyp maslahatlaşmak isleseňiz, pudak hünärmenlerimize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Tehniki meseleler

S: Häzirki wagtda ulanýan guşak görnüşimi bilemok, muny tassyklamaga kömek edip bilersiňizmi?

J: Pls, tassyklamak üçin kemer suratyňyzy we kemeriňizi üpjün edýär.Has giňişleýin maglumat üçin onlaýn müşderi hyzmatymyza ýüz tutuň ýa-da göni HONGSBELT® toparyna e-poçta iberiň.

 

S: HONGSBELT® önümleri FDA düzgünlerine we EUB direktiwalaryna laýykmy?

J: Adaty materiallarymyz (PP, POM, PE, PA) FDA düzgünlerine we EUB direktiwalaryna laýyk gelýär.Talap boýunça kepillik haty elýeterli edilip bilner.

 

S: HONGSBELT® çybyklary meniň milim bilen gabat gelip bilermi ýa-da ýok?

J: Hawa, dürli şahalar bilen gabat gelmek üçin dürli ölçeglerimiz bar.

 

S: HONGSBELT® modul konweýer kemerini poslaýjy gurşawda ulanyp bilerismi?

J: HONGSBELT® guşaklary orta we agyr abraziw programmalarda ulanylyp bilner, ýöne ýörite önüm teklipleri we konweýer dizaýn görkezmeleri berjaý edilmelidir.Has giňişleýin maglumat, onlaýn müşderi hyzmatymyza ýüz tutuň ýa-da HONGSBELT® toparyna e-poçta iberiň.

 

S: Guşak materialynyň temperatura diapazony nähili?

J: HONGSBELT® guşaklary -60 ° C-den 260 ° C çenli temperaturada işlemek üçin dürli materiallary hödürleýär.Işleýiş temperaturaňyza baglylykda ýörite material saýlanmalydyr.

 

S: HONGSBELT® önümleriň CAD faýllaryny berip bilermi?

J: Jikme-jik talaplaryňyza görä CAD faýllary berler.

 

S: Çybyklaryň ýoýulmagyna näme sebäp bolýar?Bu meseläni nädip çözmeli?

J: Kameriň gysylmagy aşgazan, ýokary tizlik ýa-da agyr ýük ýaly dürli faktorlar sebäpli döräp biler.Aýratyn sebäbini kesgitlemek we meseläňiziň çözgüdini tapmak üçin HONGSBELT® toparyna ýüz tutuň.

 

S: Guşak güýjüniň asyl manysy näme?

J: Guşak güýji iň ýokary dartyşdyr (her aýakda ýa-da ini bir metrde) kemer yzygiderli işläp biler.

 

S: Guşaklaryň umumy uzynlygyny nädip hasaplamaly?

J: Adaty konweýer üçin bu şeýle bolar: (2 * mil merkeziniň aralygy + aýlaw aýlawy) katenariýalar üçin 5%.

 

S: Guşak meýdançasyny nädip ölçemeli?

J: Meýdan bir taýagyň ortasyndan beýlekisiniň merkezine çenli aralykdyr.Takyklyk sebäpli HONGSBELT® azyndan 20 hatardan gowrak ölçeg alyp, hatar sanyna bölmek arkaly meýdançany ölçemegi maslahat berýär.

 

S: HONGSBELT® konweýer kemerlerini iň oňat görnüşde nädip işlemeli?

J: HONGSBELT® guşaklarynyň optimal yzarlanmagyny üpjün etmek üçin merkezi rozetkany iki sürüjide we işsiz şahada gulplamagy maslahat berýäris.

Ulag we eltiş wagty

S: Gowşuryş wagtyňyz näçe?

J: HONGSBELT® sebitiňizde bar bolan iň amatly iberiş usullaryny hödürlär we aksiýa böleklerinden we aksessuarlaryndan ýasalan guşaklary saýlamagyňyzy hasaba alman, öz wagtynda ugratmagy kepillendireris.

 

S: Sargytymyň ýagdaýy nähili?

J: HONGSBELT® Topary, sargyt ýagdaýyňyzdaky soraglaryňyza jogap berip biler.Pls onlaýn müşderi hyzmatymyz bilen habarlaşyň ýa-da HONGSBELT® toparyna e-poçta iberiň.

 

S: Sitata almak üçin näçe wagt gerek bolar?

J: Iň soňky wagtda indiki iş gününiň ahyryna çenli islän haýyşyňyzy alarsyňyz, ýöne köplenç sitatalar telefony asmazdan ozal size iberilýär.

 

S: Meniň buýrugym boýunça konweýer kemerlerini dürli ýurduň ýa-da sebitiň beýleki ýerlerine iberip bilersiňiz, emma adresimizi iberiş belliginde görkezip bilersiňizmi?

J: Elbetde.Iki ýer hem dürli ýurtlarda bolsa-da, başga bir ýeri tölän wagtyňyz sargydyňyzy bir ýere iberip bileris.

Biz bilen habarlaşyň

S: E-poçta salgyňyz näme?

E-poçta:info@hongsbelt.com

 

S: Telefonyňyz / faks belgiňiz näme?

Telefon: 86-755-89973545

Faks: 86-755-89974246

 

S: HONGSBELT®-de bize aşakdaky hyzmatlary kim berer: iş maglumatlary, tehniki goldaw, önüm maglumatlary, kotirovka soramak ýa-da sargyt bermek?Localerli bazarymyzda dileriňiz barmy?

J: HONGSBELT® köp dürli pudak üçin iň oňat çözgüt hödürleýär.Häzirki wagtda önüm satuwy we hyzmat topary 80-den gowrak ýurdy we sebiti öz içine alýar.Müşderi hyzmatynyň 80-den gowrak wekili bolan toparymyz, adaty iş wagty ähli isleglere we soraglara jogap berer.

 

S: Zawodyma kimdir biri gelip bilermi?

J: Hawa, ýöne müşderi hyzmaty hünärmenlerimiz ýokary hünärli, pudagyňyzda ýöriteleşen we size zerur tehniki we täjirçilik çeşmeleri bilen habarlaşyp bilerler.Bir telefon jaňy hemmesini ýerine ýetirýär: konweýer kemer in engineeringenerçilik kömegi, sitatalar, sargyt girişi, iberiş ýagdaýy, gyssagly kömek we meseläni çözmek.

 

S: Gyssagly ýagdaýym bar bolsa näme etmeli?

J: Käbir adatdan daşary ýagdaýlarda kemeri çalt bejermek ýa-da çalyşmak zerur bolup biler.

 

S: Ofisiňiz nirede?

HUANAN XINHAI (ŞENZHEN) TEHNOLOGI COA LTD

Baş ofis: F7-F8, Bldg A3, LongGang innowasiýa programma üpjünçiligi park 31 BuLan Rd, LiLang, Şençzhenen, Hytaý (518112)