Whatsapp
+86 13823291602
Bize jaň ediň
+86 19842778703
E-poçta
info@hongsbelt.com

Senagat

 • Köpük

  Köpükli konweýerler üçin tekiz ýokary HONGSBELT konweýer kemeri
  Koprak oka
 • Guradyjy

  Dokma fabrikleri köplenç ýokary temperaturany we çyglylygyň uly üýtgemelerini öz içine alýan daşky gurşaw şertlerini talap edýär.Programma inersenerlerimiz, tehniklerimiz we ýasama hünärmenlerimiz ýöriteleşdirilen hünärmenleriň maslahatyny, ýokary hilli müşderi hyzmatyny we ...
  Koprak oka
 • Toplama tablisalary

  Awtomatiki çözgütleri ugrukdyrýan Hong guşak inerener tehnologiýasy.Önümlerimiz awtomatlaşdyrylan we el bilen ýygnamak işlerinde önümleriňizi hatardan hatara daşamak üçin niýetlenendir. Gongyň guşak konweýerleri önümi takyk ýere, takyk wagtda we ...
  Koprak oka
 • Köpçülikleýin gatnaw

  Awtoulag pudagynyň uly önümçilik mukdary we ýokary hilli ülňüler ulgamyň üznüksiz täzelenmegini talap edýär.Önümçilik prosesinde senagat kemeri bilen, Habasit hünärmen tehniki maslahat we ýokary hilli çözgütler üçin zerur hyzmatdaş ...
  Koprak oka
 • Çap ediş enjamy

  Hong guşak ulgamlary we patentlenen tehnologiýalar bilen müşderilerimize maksatlaryna ýetmäge we çykdajylary azaltmaga mümkinçilik berýän ýöriteleşdirilen çözgütleri hödürleýäris.“Hong Belt” -iň hil täzelikleri öndürijilere iň ýokary önümine ýetmäge mümkinçilik berýän işçileriň ahlagyny ýokarlandyrýandygy subut edildi ...
  Koprak oka
 • Gutular transporty

  Hong guşagy, ähli amallaryňyzy optimizirlemek üçin giň çözgütleri hödürleýär.Önümlerimiz, ýumşak işlemek we geljekki gaplama täzeliklerini dolandyrmak üçin dowam edýän çeýeligi bilen bilelikde geçirijilik we ulgam ygtybarlylygyny ýokarlandyrdy.Innowasiýa moduly bilen ...
  Koprak oka
 • Gaplamak

  Ikinji gaplama önümi we esasy gaplamany goramak üçin täsirli we täsirli gaýtadan işlemegi talap edýär.Esasy prosesi gowulaşdyrmak, has ýokary öndürijilik we tehniki hyzmatyň pes çykdajylaryny gazanmak üçin dogry konweýer we gaýtadan işleýiş guşaklaryny saýlamaga kömek edip bileris....
  Koprak oka
 • Doldurmak

  Hong guşagy, işiňizde bolup biljek islendik önümi ýerleşdirmek üçin gaplaýyş konweýer ulgamlarynyň birnäçe setirini hödürleýär.Hong-iň guşak gaplaýyş konweýer programmalary, işiňize takyk, yzygiderli ýetmek bilen zähmet aktiwlerini optimizirlemek mümkinçiligini berýär ...
  Koprak oka
 • Şina transporty

  Şu wagta çenli ösüp, teker öndürmek liniýasy ahyrky ulanyjynyň isleglerini kanagatlandyrmak üçin PVC guşak, rezin guşak, rolik, metal geçiriji ulanyp gelýär - el bilen işlemegi maşyn bilen çalyşmak, şol döwürde bazar amaly taýdan itergi berýärdi.Soň bolsa, kuwwat güýji, awtomatlaşdyryş, indiwden ...
  Koprak oka
 • Toplaýyş çyzyklary

  Müşderilerimize öz maksatlaryna ýetmäge we çykdajylary azaltmaga mümkinçilik berýän ýöriteleşdirilen çözgütleri hödürleýäris.Hong guşagynyň hil täzelikleri öndürijilere iň ýokary öndürijiligine ýetmäge mümkinçilik berýän işçileriň ahlagyny ýokarlandyrýandygy subut edildi.Hong guşagynyň ýöriteleşdirilen hyzmaty we kepilligi ...
  Koprak oka
 • Sowadyjy çyzyklar

  Biz, HONGSBELT, täze materiallary yzygiderli ornaşdyrmak arkaly ýokary hilli we täzeligimizi subut edýäris.Müşderilerimiz bilen üstünlikli hyzmatdaşlykdan soň, teker öndürmek üçin köp sanly goşmaça guşak çözgütlerini taýýarladyk.Görnükli artykmaçlygy sebäpli ...
  Koprak oka
 • Ammar we paýlamak

  HONGSBELT önümlerini ammar we paýlamak ýaly önümleri şu ýerden görüp bileris.Müşderilerimiz üçin 1500 görnüşli çözgüt hödürlenip bilner.Ammar we paýlaýyş merkezleri dürli-dürli dolandyryp bilýän netijeli, ygtybarly material işleýiş ulgamlaryny talap edýär ...
  Koprak oka
 • Ekspress we Logistika

  HONGSBELT tarapyndan özbaşdak gözlenýän we işlenip düzülen HS-2000A modully tekiz ýokary öwrüm konweýer, Hytaýyň patentlenen önümidir.Modul guşak gurluşy bilen işlenip düzülen we pyçak bilen dolandyrylýan, skidiň zyýanyndan gaça durýar, saklap bilýär ...
  Koprak oka
 • Aeroport

  Howa menzilinde goşlary daşamak üçin ulanylýan HONGSBELT modully plastmassa guşak. Şol bilim we tejribe bilen Hong guşak, müşderileriniň iň uly kynçylyklaryny çözýän çözgütleri işläp düzmek üçin ýerleşýär.Hong guşak transport soluti ynamdar üpjün ediji bolar ...
  Koprak oka
 • 90 dereje geçirmek

  HONGSBELT doly eltip bermek çözgüdi bilen, iň täze nesil gasynlanan karton daşaýyş ulgamy, gasynlanan önümçilige, orta ammardan ahyryna çenli dürli bölümleri saklamak, ýüklemek, eltip bermek ýaly ýokary hilli talaplary kanagatlandyryp biler ...
  Koprak oka
 • Stacker

  Adaty konweýer ulgamynyň köpüsi, rolikli we rolikli konweýer zynjyr plastinkasynyň utgaşmasy bolan gasynlanan kagyz we karton senagaty üçin rolikli konweýer liniýasyny kabul edýär.Peýda bolan mesele: konw ...
  Koprak oka
 • Kagyz rulon transporty

  Gasynlanan öndürijiler we OEM-ler HONGSBELT bilen işlemegi saýlanda, öndürijiligini ýokarlandyrýarlar, çykdajylary azaldýarlar we işçileriň howpsuzlygyny ýokarlandyrýarlar.Gaplanan ini bolan HONGSBELT HS-1800E, kagyz rulony daşamak üçin ulanylýar.Has hünärmen bolmak üçin HONG-yň satuw topary bilen habarlaşyň ...
  Koprak oka
 • Awtoulag hyzmaty

  Çalt hyzmat etmek Çalt tehniki hyzmat wagtynda, göni HONGSBELT® konweýer kemerine awtoulag sürmek, tehniki hyzmat etmek adamlar kemer gutarmanka ähli işleri howpsuz gutaryp bilerler.Awtoulag amallary operatoryň öndürijiligini ýokarlandyryp biler ...
  Koprak oka
 • Awtoulag ýuwmak

  Awtoulag ýuwujy kanal Giriş düzedijisi, ýol görkeziji demirýol we zynjyrlar ýaly çylşyrymly komponentleri HONGSBELT® tekiz, üznüksiz konweýer kemeri bilen çalyşmak bilen, awtoulag ýuwujy pudagy işgärleriň howpsuzlygyny ep-esli ýokarlandyryp we awtoulag bentini azaldyp biler ...
  Koprak oka
 • Awtoulag önümçiligi

  Awtoulag ýygnaýan zawodda skide garşy konweýer kemeriniň gowy öndürijiligi.HONGSBELT® HS-1800 seriýaly skid garşy konweýer kemeri gurlansoň, awtoulag ýygnaýan zawod, skidiň netijesinde topuk we aýak şikeslerini doly ýok etdi.HONGSBE-ni ogullyga almak ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2