Whatsapp
+86 19536088660
Bize jaň ediň
+86 18575683403
E-poçta
info@hongsbelt.com

Senagat

 • Köpük

  Köpükli konweýerler üçin tekiz ýokary HONGSBELT konweýer kemeri
  Koprak oka
 • Guradyjy

  Dokma fabrikleri köplenç ýokary temperaturany we çyglylygyň uly üýtgemelerini öz içine alýan daşky gurşaw şertlerini talap edýär.Programma inersenerlerimiz, tehniklerimiz we ýasama hünärmenlerimiz ýöriteleşdirilen hünärmenleriň maslahatyny, ýokary hilli müşderi hyzmatyny we ...
  Koprak oka
 • Toplama tablisalary

  Awtomatiki çözgütleri ugrukdyrýan Hong-iň guşak inerener tehnologiýasy.Önümlerimiz awtomatlaşdyrylan we el bilen ýygnamak işlerinde önümleriňizi çyzykdan bir hatara daşamak üçin niýetlenendir. Hong guşak konweýerleri önümi takyk ýere, takyk wagtda we ...
  Koprak oka
 • Köpçülikleýin gatnaw

  Awtoulag pudagynyň uly önümçilik mukdary we ýokary hilli ülňüler ulgamyň yzygiderli täzelenmegini talap edýär.Önümçilik prosesinde senagat guşagy bilen, Habasit hünärmen tehniki maslahat we ýokary hilli çözgütler üçin zerur hyzmatdaş ...
  Koprak oka
 • Çap ediş enjamy

  Hong guşak ulgamlary we patentlenen tehnologiýalar bilen müşderilerimize maksatlaryna ýetmäge we çykdajylary azaltmaga mümkinçilik berýän ýöriteleşdirilen çözgütleri hödürleýäris.Hong guşagynyň hil täzelikleri öndürijilere iň ýokary önümçilige ýetmäge mümkinçilik berýän işçileriň ahlagyny ýokarlandyrýandygy subut edildi ...
  Koprak oka
 • Gutular transporty

  Hong guşagy, ähli amallaryňyzy optimizirlemek üçin giň çözgütleri hödürleýär.Önümlerimiz, ýumşak işlemek we geljekki gaplama täzeliklerini dolandyrmak üçin dowam edýän çeýeligi bilen bilelikde geçirijilik we ulgam ygtybarlylygyny ýokarlandyrdy.Innowasiýa moduly bilen ...
  Koprak oka
 • Örtügi gysyň

  Ikinji gaplama önümi we esasy gaplamany goramak üçin täsirli we täsirli gaýtadan işlemegi talap edýär.Esasy prosesi gowulaşdyrmak, has ýokary öndürijilik we tehniki hyzmatyň çykdajylaryny peseltmek üçin dogry konweýer we gaýtadan işlemek kemerlerini saýlamaga kömek edip bileris....
  Koprak oka
 • Doldurmak

  Hong guşagy, işiňizde bolup biljek islendik önümi ýerleşdirmek üçin gaplaýyş konweýer ulgamlarynyň birnäçe setirini hödürleýär.Hong-iň guşak gaplaýyş konweýer programmalary, işiňizi takyk, yzygiderli gazanmak bilen bir hatarda iş baýlyklaryny optimizirlemek mümkinçiligini berýär ...
  Koprak oka
 • Şina transporty

  Häzirki wagta çenli ösýän teker önümçilik liniýasy, ahyrky ulanyjynyň isleglerini kanagatlandyrmak üçin PVC guşak, rezin guşak, rolik, metal eltip bermekden peýdalanýar - el bilen işlemegi maşyn bilen çalyşmak, şol döwürde bazara isleg bildirilýärdi.Soň bolsa, kuwwat güýji, awtomatlaşdyryş, indiwden ...
  Koprak oka
 • Toplaýyş çyzyklary

  Müşderilerimize öz maksatlaryna ýetmäge we çykdajylary azaltmaga mümkinçilik berýän ýöriteleşdirilen çözgütleri hödürleýäris.Hong guşagynyň hil täzelikleri öndürijilere iň ýokary öndürijilige ýetmäge mümkinçilik berýän işçileriň ahlagyny ýokarlandyrýandygy subut edildi.Hong guşagynyň ýöriteleşdirilen hyzmaty we kepilligi ...
  Koprak oka
 • Sowadyjy çyzyklar

  Biz, HONGSBELT, täze materiallary yzygiderli ornaşdyrmak arkaly ýokary hilli we täzeligimizi subut edýäris.Müşderilerimiz bilen üstünlikli hyzmatdaşlykdan soň, teker öndürmek üçin köp sanly goşmaça guşak çözgütlerini taýýarladyk.Görnükli artykmaçlygy sebäpli ...
  Koprak oka
 • Ammar we paýlama

  HONGSBELT önümlerini ammar we paýlamak ýaly önümleri şu ýerden görüp bileris.Müşderilerimiz üçin 1500 görnüşli çözgüt hödürlenip bilner.Ammar we paýlaýyş merkezleri dürli-dürli dolandyryp bilýän täsirli, ygtybarly material işleýiş ulgamlaryny talap edýär ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3