Whatsapp
+86 19536088660
Bize jaň ediň
+86 18575683403
E-poçta
info@hongsbelt.com

Modully plastik guşak

 • 5mm to 19mm Small pitch modular plastic belt for knife edge conveying

  Pyçagyň gyrasyny eltmek üçin 5 mm-den 19mm-a çenli kiçijik çukur modully plastmassa guşak

  Modully gurluşyk, has ýeňil agram materiallary we hünärmen in engineeringenerligi bilen bilelikde Hong-iň guşak guşaklaryny üpjün edýär:

  Gurmak, bejermek, arassalamak we saklamak has aňsat

  Iş wagty azaldylanda giriş güýjüňizi artdyryň

  Käbir programmalarda üç esse uzyn guşak ömrüni üpjün ediň

   

 • 27.2mm 38.1mm pitch popular modular belt with varies conveying solutions

  27.2mm 38.1mm pyçakly meşhur modul guşak, dürli çözgütleri berýär

  Önümleriň aýratynlyklary:

  • Suw akdyrmak we süzmek üçin inçe torlary goşmak bilen dürli açyklyklar bilen gelýär

  • Polat berkitme aýratynlygy kemeriň uzalmagyny çäklendirýär (hatda gyzgyn suwda-da)

  • Güýçli önüm ýokary ýük göteriji liftler üçin goldaw berýär

  • Güýçli we aşaga çydamly guşak

  • Önümiň durnuklylygyny ýokarlandyrýan ýapyk we giň çeňňek dizaýny

  • Gapdal geçiriş programmalarynda durnuklylygy üpjün edýän gyralar

   

  Arza:

  Eti gaýtadan işlemek, gök önümler we miweler, teker, awtoulag, awtoulag ýuwmak we ideg

 • 1inch modular plastic belt for food processing material handling

  Iýmit gaýtadan işlemek üçin 1 dýuým modully plastmassa guşak

  Önümleriň aýratynlyklary:

  • Dürli öz-özüňi arassalaýan ýüzleriň kömegi bilen hapalanan hapalar köpelýär

  • Az sürtülme we önüm bilen aragatnaşyk

  • Dürli açyk gatnaşyklarda bar

  • Aşakdaky täsire garşylyk paneli

  • Önümiň göwnejaý geçirilmegi üçin profil bazasy

  • workingokary iş güýji

   

  Arza:

  Et, deňiz önümleri we guşlary gaýtadan işlemek, gasynlanan karton geçiriji liniýa, howa menzili, teker, içgi, dokma we ş.m.

 • 2inch pitch modular belt for meat seafood processing

  Et deňiz önümlerini gaýtadan işlemek üçin 2 dýuým çukur modully guşak

  Önümleriň aýratynlyklary:

  • ensokary dartyş güýji

  • Uzyn konweýerler mümkin

  • Howpsuz gezelenç

  • Anti-statiki material görnüşleri

  • Güýçli we galyň önüm agyr ýükleri döwmezden goldaýar

  • Her dürli duýgur iýmit önümlerini işlemek üçin amatly

  • Uzak ömür we tehniki hyzmatyň pes çykdajylary

  • Kemeriň üstünden önümlere bellik ýok

  • Açyk meýdany deň derejede ýaýratmak;çeňňegiň töwereginde açyň

  • Polat ýadro gowşurylan önüm bilen gatnaşyga girmeýär

  • loadokary ýük göterijiligi

  • Iki goşma tehnologiýa bir konweýer kemerinde dürli materiallary birleşdirmäge mümkinçilik berýär

  • Gurluşygyň pesligi = çukuryň çuňlugy az

   

  Programma :

  Azyk senagaty, et, deňiz önümleri, guşlary gaýtadan işlemek, miwe we gök önümler, metal detektor, sterilizasiýa

 • 57.15mm 63.5mm large pitch modular belt with heavy loading capacity

  57.15mm 63.5mm uly ýük göterijilikli uly göwrümli modul guşak

  Önümleriň aýratynlyklary:

  • Has ýokary ýüklere we konweýer uzynlyklaryna rugsat berýär

  • Has uly eşik zolagy has uzak ömri üpjün edýär

  • Geýmäge çydamly we EC goýmak üçin tehnologiýany salyň

  • Ergonomiki “pes profil” tutawajy

  • Arassalamak aňsat

  • Has gowy gatnaşygy we az köýnegi

  • Dürli materiallarda ýerine ýetiriş

   

  Arza:

  Awtoulag, awtoulag öndürmek, awtoulag ýuwmak we ideg etmek, awtoulag ýygnamak, gasynlanan karton

 • 19.05mm belt pitch spiral conveyor belt with SS chains

  19.05 mm guşakly SS zynjyrlary bilen spiral konweýer kemeri

  Önümleriň aýratynlyklary:

   

  HS-2200 seriýaly spiral plastinka zynjyr konweýerleri iň az giňişlikde ýokary ýa-da aşak uzaldylan aragatnaşyga ýetip biler we köp ýer tygşytlap biler, şonuň üçin awtomatiki ammar ulgamynyň, üýtgäp durýan poluň yzygiderli eltilmeginiň, wagtlaýyn saklanmagynyň, sowadyjy histerezi we ş.m.

  inçe dizaýny kabul ediň, umumy agram azalýar, ýöne şonda-da uly ýük göterijiligi bar, konweýeriň ýeňil agramyna ýüküň netijeliligi täsir etmez.Simplönekeýleşdirilen gurluşy ýaglamak we goldamak aňsat.(Degişli dizaýn parametrleri üçin müşderi hyzmat bölümine ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris)

   

  Arza:

  Içgi, karton guty, ammar we material bilen işlemek

 • 1inch belt pitch modular curve belt for cooling and freezing line

  Sowatmak we doňdurmak üçin 1 dýuým guşak çukur modully egri guşak

  Önümleriň aýratynlyklary:

  1. Iň pes öwrüm radiusy (içerde) kemeriň ini 1,7-2,2 esse.

  2. Çeňňekleriň arassaçylyk dizaýnynyň gowulaşmagy sebäpli arassalamak aňsat

  3. Gapdal durnuklylygyň ýokarlanmagy sebäpli az goldaw zolaklary

  4. Egrilikli ýerüsti wersiýa synpyň öňdebaryjy radius çekişini hödürleýär

  HS-500A-N:

  Gapdal çeýe öwrüm kemeri

  Tekiz ýokarky egrilik konweýer

  Çalt tizlik bilen işlemek

  Meşhur guşak meýdançasy 1inç

   

  Programma :

  Spiral konweýeriň sowadylmagy, spiral konweýeriň doňmagy, çörek bişirilişi, şokolad, biskwit we ş.m.

 • 31.75mm belt pitch plastic modular conveyor belt with side flexing turnings

  31,75 mm kemerli çeýe öwrümli plastmassa modully konweýer kemeri

  Önümleriň aýratynlyklary:

  Iň pes öwrüm radiusy (içerde) mümkin bolan guşak giňliginde kemeriň ininden 1,3-2,2 esse, kemeriň ini 1,5-2,5 esse iň amatlydyr.

  Olaryň bellikleri kemeriň aşaky gyrasynda ýerleşýän gapdal uçlar bolup, önümiň öwrümlerde kemeriň giňliginden ýokary bolmagy üçin ulag meýdançasyna päsgel bermezden berkitmek üçin ulanylýar.

   

  Arza:

  Modully egrilik konweýer, çörek bişirmek, iýmit gaýtadan işlemek

 • 45mm belt pitch side flexing turning conveyor modular belt

  45 mm guşak çeňňek tarapy çeýe öwrüji konweýer modully guşak

  Önümleriň aýratynlyklary:

  • Önümiň iň az aragatnaşygy üçin täsin radiusyň ýokarky ýüzügi

  • Has ýokary güýç, tizlik ýa-da ýük üçin poslamaýan polat baglanyşyklary

  • surfaceörite ýer - gibrid guşak ergini

  • Çalyşýan gyrasy köýnek bölekleri

   

  Arza:

  Çörek, gasynlanan karton, öwrüji konweýerler

 • 50.8mm belt pitch modular turning conveyor belt

  50.8 mm kemer çukur modully öwrüm konweýer kemeri

  Önümleriň aýratynlyklary:

  Iň pes öwrüm radiusy (içerde) ähli mümkin bolan kemeriň aşagyndaky kemeriň ini 1,1-2 esse, kemeriň ininiň 1,3-2,2 esse iň amatlysydyr.

  Çalt sowatmak ýa-da doňmak üçin uly açyk meýdan.

  Spiral konweýerler üçin amatly çözgütler

   

  Arza:

  Et iýmitini gaýtadan işlemek, spiral konweýerini sowatmak, spiral konweýerleri doňdurmak

 • HS-2000A flat top turning modular belt with minmum inner radius 600mm

  Içki radiusy 600mm bolan HS-2000A tekiz ýokarky öwrümli modul kemer

  Önümleriň aýratynlyklary:

  • Iň pes içki radiusy 600mm, kemeriň ini 200mm-den 1800mm aralygynda

  • Gapdal rulman dizaýny kemeri gaty rahat işleýär

  • Iň ýokary tizlik 120m / min

  • Agyr ýüklemek, pes ses

  • Easyeňil tehniki hyzmat we berk gurluş

   

  Programma :

  Egrilik zerur bolanda her dürli pudak üçin amatly.Çap etmek, logistika, ammar, elektron söwda, howa menzili, teker, içgi, gaplamak we ş.m.

 • HS-8000A-RC zero contact modular curve belt for logistics with fast and stable running

  Çalt we durnukly işleýän logistika üçin HS-8000A-RC nol kontakt modully egri guşak

  Önümleriň aýratynlyklary:

  HS-8000A-RC Tekiz ýokarky radius modul konweýer kemeri HS-8000 tekiz ýokarky radius modul konweýer kemeri, HONG'S BELT tarapyndan logistika pudagy üçin döredilen täze önüm.Içindäki öwrüm radiusynyň iň pes mukdary 1000mm bolup, kemeriň ini üýtgese üýtgemez. Içerki öwrüm radiusy 1000 mm bilen, kemeriň ini 100mm, 200mm, 300mm, 400mm, 500mm bolup, iň uly guşak ini 1600mm bolup biler.

  HS-8000A-RC-iň sürüş tertibi Adaty PVC konweýer kemeri bilen gurlan konweýerleri öwürmek üçin kemer durnuksyz rulman bölekleri bilen berkidilýär, şonuň üçin göteriş wagty gaty gysga we geçiriji maşynyň gurluşy uly;Şol bir wagtyň özünde kemer tekiz rulon bilen hereket edýär, şonuň üçin süýşmek aňsat, bu pes dartyş güýjüne sebäp bolýar we adatça önümçilige täsir edýär.HS-8000 Radius modul konweýer kemeri modulyň gurluşy bilen bezelendir we kemeriň süýşmegini çözýän we kemeriň işleýşini iň durnukly ýagdaýda üpjün edýän pyçaklar bilen hereket edýär.

   

  Arza:

  Logistika we ekspress, ammar we material bilen işlemek

12Indiki>>> Sahypa 1/2