Whatsapp
+86 13823291602
Bize jaň ediň
+86 19842778703
E-poçta
info@hongsbelt.com

“Sprocket” sürüň

Tertipleşmek

Tertipleşmek

Daşaýjy ugry konweýer işleýän wagtynda deňleşdirilen hereketi saklajakdygyna göz ýetirmek üçin merkezi rozetka konweýer kemerleriniň giňliginiň orta ýagdaýynda goýulmalydyr.Sürüjiniň / boş boşluklaryň iki tarapynda C şekilli saklaýan halkalar bilen kesgitlenmeli, pyçaklaryň dogry ýagdaýda gulplanandygyna göz ýetirmeli.Bu saklanýan pyçaklar, konweýeriň gapdal çarçuwalarynyň arasynda kemeriň kadaly işlemegi üçin oňyn ýoly üpjün eder.

Merkezi rozetkadan başga, şahanyň ortaky ýagdaýynda bolmaly, beýleki pyçaklary düzetmek hökman däl;termiki giňelme we gysylma ýagdaýynda kemer bilen erkin işleşmäge rugsat berilýär. Bu hereketlendiriji usul kemeriň we pyçaklaryň nädogry gatnaşygynyň öňüni alyp biler.

Çukurlaryň arasyndaky aralyk tertibi barada, çep menýuda “Sprocket Spacing” -e serediň.

Konweýer kemerini aýlamak

Çukur-tertip-öwrüm-konweýer-kemer

Çukurlary tertiplemek bilen aralyk 145 mm-den köp bolmaz we merkezi rozetkany saklaýjy halkalar bilen kesgitlemeli.

Geçiriji ulgamyň uzynlygy kemeriň ininden 4 esse az bolsa, aralyk 90 mm-den köp bolmaz.Daşarky rozetka bilen kemeriň gyrasyndaky aralyk 45 mm-den köp bolmaly.

Çukurlaryň arasyndaky aralyk tertibi barada, çep menýuda “Sprocket Spacing” -e serediň.

100-nji seriýanyň sprocket aralyk diagrammasy

“Sprocket-Spacing-Diagram-of-Series-100”

Bellikler

Aboveokardaky grafik, merkezi merkeziň aralyk maglumatlary;bu maglumatlar takmynan we diňe salgylanma üçin.Taslama düzülende we gaýtadan işlenilende sprocketleriň guşak bilen işleýän hakyky ýagdaýyny ileri tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Sprocketleri guranyňyzda egrilik maglumatlaryna serediň we aralygy belläň.Ortaça we egrilik maglumatlaryndan kiçi bolmaly.

200-nji seriýanyň sprocket aralyk diagrammasy

“Sprocket-Spacing-Diagram-of-Series-200”

Bellikler

Aboveokardaky grafik, merkezi merkeziň aralyk maglumatlary;bu maglumatlar takmynan we diňe salgylanma üçin.Taslama düzülende we gaýtadan işlenilende sprocketleriň guşak bilen işleýän hakyky ýagdaýyny ileri tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Sprocketleri guranyňyzda egrilik maglumatlaryna serediň we aralygy belläň.Ortaça we egrilik maglumatlaryndan kiçi bolmaly.

300-nji seriýanyň sprocket aralyk diagrammasy

“Sprocket-Spacing-Diagram-of-Series-300”

Bellikler

Aboveokardaky grafik, merkezi merkeziň aralyk maglumatlary;bu maglumatlar takmynan we diňe salgylanma üçin.Taslama düzülende we gaýtadan işlenilende sprocketleriň guşak bilen işleýän hakyky ýagdaýyny ileri tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Sprocketleri guranyňyzda egrilik maglumatlaryna serediň we aralygy belläň.Ortaça we egrilik maglumatlaryndan kiçi bolmaly.

400-nji seriýanyň aralyk diagrammasy

“Sprocket-Spacing-Diagram-of-Series-400”

Bellikler

Aboveokardaky grafik, merkezi merkeziň aralyk maglumatlary;bu maglumatlar takmynan we diňe salgylanma üçin.Taslama düzülende we gaýtadan işlenilende sprocketleriň guşak bilen işleýän hakyky ýagdaýyny ileri tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Sprocketleri guranyňyzda egrilik maglumatlaryna serediň we aralygy belläň.Ortaça we egrilik maglumatlaryndan kiçi bolmaly.

500-nji seriýanyň sprocket aralyk diagrammasy

“Sprocket-Spacing-Diagram-of-Series-500”

Bellikler

Aboveokardaky grafik, merkezi merkeziň aralyk maglumatlary;bu maglumatlar takmynan we diňe salgylanma üçin.Taslama düzülende we gaýtadan işlenilende sprocketleriň guşak bilen işleýän hakyky ýagdaýyny ileri tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Sprocketleri guranyňyzda egrilik maglumatlaryna serediň we aralygy belläň.Ortaça we egrilik maglumatlaryndan kiçi bolmaly.

haç we parallel

haç - & - parallel

Geçiriji kemerleri kesişmek üçin ulanylanda, pyçaklaryň kesgitlenen usulyna aýratyn üns berilmelidir.

B konweýer A konweýer bilen kesişende, B konweýerine ýakyn bolan konweýeriň nokady bolmaly.Mundan başga-da, konweýeriň D bahasy (9-njy tablisa) peseldilmelidir we aralyk C tarapyň D bahasyna goşulmalydyr, birikmäniň iň gowy täsirini almak üçin A konweýeriň ähli giňeliş çydamlylygy C tarapynda saklanýar.

Konweýerleriň paralel baglanyşygy üçin sprocket tertibi

“Sprocket-Arrangement-for-Parallel-Connection-of-Conveyors”

Paralel baglanyşyk üçin konweýer kemerleri ulanylanda, iki konweýeriň sürüjiniň rozetkasyny başga bir konweýeriň golaýynda berkitmek üçin aýratyn üns berilmelidir.D bahasy üçin, ýokarda agzalan surata serediň we temperaturanyň üýtgemegi bilen iki konweýeriň çarçuwalarynyň arasyndaky aralyk iň pes derejä çenli peselmegi üçin C tarapynda giňeliş çydamlylygyny saklaň.

Boş sprocket

Merkezdaşaýan ugruň süýşürilmän göni boljakdygyna göz ýetirmek üçin boş haltajyklary halkalar bilen berkitmeli.Sürüji sprocketleriň minus 2 sany, boş boşluklaryň sanydyr.Aralyk ortaça şahada paýlanmalydyr.Biderek çybyklaryň mukdary 3 bölekden az bolup bilmeýär.Çep menýudaky Sprocket Aralyga serediň.

Konweýer kemerini öwürmek üçin boş sprocket tertibi

Boş-çukur-tertip-öwrüm-konweýer-guşak

Dizaýn wagtynda boş ýeriň aralygy 150 mm-den köp bolmaz.Eger konweýer ulgamy iki taraplaýyn gatnawda düzülen bolsa, işsiz pyçaklaryň tertibi sürüjiniň pyçaklary bilen birmeňzeş bolmaly.Çep menýudaky Sprocket Aralyga serediň.

Aralyk iş

Aralyk operasiýa

Taşlaýjy aralyk işleýiş ýagdaýynda bolsa, kemeriň iki tarapa üýtgemegi we kemer bilen pyçaklaryň arasynda nädogry gatnaşyga sebäp bolmak aňsat bolar.Erkin çybyklar, saklaýjy halkalar bilen berkidilmänligi sebäpli, şahanyň iki tarapyna geçer.Theagdaý düzedilmese, konweýeriň işine täsir eder.

Altyburçly adapter

Altyburçly adapter

Producteňil önümi ýüklemek üçin, sürüji / boş iş, kwadrat şahany gaýtadan işlemegiň ýerine tegelek buraw adapterini kabul edip biler.Lightagtylyk ýüklenýän iş gurşawyna we ini 450mm bolan guşak üçin ulanmak maslahat berilýär.

Saklaýjy halkalar

Saklaýjy halkalar
DS Kod m Tr Dr

Kwadrat
Şah

38 mm 52 2.2 mm 2 mm 47,8 mm
50 mm 68 2.7 mm 5 mm 63,5 mm
64 mm 90 3,2 mm 3 mm 84,5 mm

Tegelek
mil

? 30 mm 30 1.8 mm 1,6 mm 27,9 mm
? 45 mm 45 2,0 mm 1.8 mm 41,5 mm