Whatsapp
+86 19536088660
Bize jaň ediň
+86 18575683403
E-poçta
info@hongsbelt.com

Sprocket sürüň

Tertipleşmek

Arrangement

Gatnaşyk ugrunyň konweýeriň işleýän wagtynda deňleşýän hereketini saklajakdygyna göz ýetirmek üçin merkezi rozetka konweýer kemerleriniň giňliginiň orta ýagdaýynda goýulmalydyr.Sürüjileriň / boş işleriň iki tarapynda C şekilli saklaýan halkalar bilen berkitmeli, pyçaklaryň dogry ýagdaýda gulplanandygyna göz ýetirmeli.Bu saklanylýan çybyklar, konweýeriň gapdal çarçuwalarynyň arasynda kemeriň kadaly işlemegi üçin oňyn ýoly üpjün eder.

Merkezi rozetkany miliň ortasynda goýmalydygyna garamazdan, beýleki pyçaklary düzetmek hökman däl;termiki giňelme we gysylma ýagdaýynda guşak bilen erkin işleşmäge rugsat berilýär. Bu hereketlendiriji usul kemeriň we pyçaklaryň nädogry gatnaşygynyň öňüni alyp biler.

Çukurlaryň arasyndaky aralyk tertibi barada, çep menýuda “Sprocket Spacing” -e ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Konweýer kemerini öwürmek

Sprocket-Arrangement-of-Turning-Conveyor-Belt

Çukurlary tertiplemek bilen aralyk 145 mm-den köp bolmaz we merkezi rozetkany saklaýjy halkalar bilen kesgitlemeli.

Geçiriji ulgamyň uzynlygy kemeriň ininden 4 esse az bolsa, aralyk 90 mm-den köp bolmaz.Daşarky rozetka bilen kemeriň gyrasyndaky aralyk 45 mm-den köp bolmaly.

Çukurlaryň arasyndaky aralyk tertibi barada, çep menýuda “Sprocket Spacing” -e ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

100-nji seriýanyň sprocket aralyk diagrammasy

Sprocket-Spacing-Diagram-of-Series-100

Bellikler

Aboveokardaky grafik, sprocket merkeziniň aralyk maglumatlary;bu maglumatlar takmynan we diňe salgylanma üçin.Taslama düzülende we gaýtadan işlenilende sprocketleriň guşak bilen işleýän hakyky ýagdaýyny ileri tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Sproketleri guranyňyzda egrilik maglumatlaryna serediň we aralygy belläň.Ortaça we egrilik maglumatlaryndan kiçi bolmaly.

200-nji seriýanyň sprocket aralyk diagrammasy

Sprocket-Spacing-Diagram-of-Series-200

Bellikler

Aboveokardaky grafik, sprocket merkeziniň aralyk maglumatlary;bu maglumatlar takmynan we diňe salgylanma üçin.Taslama düzülende we gaýtadan işlenilende sprocketleriň guşak bilen işleýän hakyky ýagdaýyny ileri tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Sproketleri guranyňyzda egrilik maglumatlaryna serediň we aralygy belläň.Ortaça we egrilik maglumatlaryndan kiçi bolmaly.

300-nji seriýanyň sprocket aralyk diagrammasy

Sprocket-Spacing-Diagram-of-Series-300

Bellikler

Aboveokardaky grafik, sprocket merkeziniň aralyk maglumatlary;bu maglumatlar takmynan we diňe salgylanma üçin.Taslama düzülende we gaýtadan işlenilende sprocketleriň guşak bilen işleýän hakyky ýagdaýyny ileri tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Sproketleri guranyňyzda egrilik maglumatlaryna serediň we aralygy belläň.Ortaça we egrilik maglumatlaryndan kiçi bolmaly.

400-nji seriýanyň aralyk aralygy diagrammasy

Sprocket-Spacing-Diagram-of-Series-400

Bellikler

Aboveokardaky grafik, sprocket merkeziniň aralyk maglumatlary;bu maglumatlar takmynan we diňe salgylanma üçin.Taslama düzülende we gaýtadan işlenilende sprocketleriň guşak bilen işleýän hakyky ýagdaýyny ileri tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Sproketleri guranyňyzda egrilik maglumatlaryna serediň we aralygy belläň.Ortaça we egrilik maglumatlaryndan kiçi bolmaly.

500-nji seriýanyň aralyk aralygy diagrammasy

Sprocket-Spacing-Diagram-of-Series-500

Bellikler

Aboveokardaky grafik, sprocket merkeziniň aralyk maglumatlary;bu maglumatlar takmynan we diňe salgylanma üçin.Taslama düzülende we gaýtadan işlenilende sprocketleriň guşak bilen işleýän hakyky ýagdaýyny ileri tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Sproketleri guranyňyzda egrilik maglumatlaryna serediň we aralygy belläň.Ortaça we egrilik maglumatlaryndan kiçi bolmaly.

haç we parallel

cross-&-parallel

Geçiriji kemerleri kesişmek üçin ulanylanda, pyçaklaryň kesgitlenen usulyna aýratyn üns berilmelidir.

B konweýer A konweýer bilen kesişende, B konweýerine ýakyn bolan konweýeriň nokady berk bolmaly.Mundan başga-da, konweýeriň D bahasy (9-njy tablisa) peseldilmelidir we aralyk C tarapyň D bahasyna goşulmalydyr, birikmäniň iň gowy täsirini almak üçin A konweýeriň ähli giňeliş çydamlylygy C tarapynda saklanýar.

Konweýerleriň paralel baglanyşygy üçin sprocket tertibi

Sprocket-Arrangement-for-Parallel-Connection-of-Conveyors

Paralel baglanyşyk üçin konweýer kemerleri ulanylanda, iki konweýeriň sürüjiniň rozetkasyny başga bir konweýeriň golaýynda berkitmek üçin aýratyn üns berilmelidir.D bahasy üçin, ýokarda agzalan surata serediň we temperaturanyň üýtgemegi bilen iki konweýeriň çarçuwalarynyň arasyndaky aralyk iň pes derejä çenli peselmegi üçin C tarapynda giňeliş çydamlylygyny saklaň.

Boş sprocket

Merkezdaşaýan ugruň süýşürilmän göni boljakdygyna göz ýetirmek üçin, boş halkanyň gysgyçlaryny halkalar bilen berkitmeli.Sürüji sprocketleriň minus 2 sany, boş boşluklaryň sanydyr.Aralyk ortaça şahada paýlanmalydyr.Biderek çybyklaryň mukdary 3 bölekden az bolup bilmeýär.Çep menýuda “Sprocket Spacing” -e serediň.

Konweýer kemerini öwürmek üçin boş sprocket tertibi

Idle-Sprocket-Arrangement-for-Turning-Conveyor-Belt

Dizaýn wagtynda boş ýeriň aralygy 150 mm-den köp bolmaz.Eger konweýer ulgamy iki taraplaýyn gatnawda işlenip düzülen bolsa, işsiz pyçaklaryň tertibi sürüjiniň pyçaklary bilen birmeňzeş bolmaly.Çep menýuda “Sprocket Spacing” -e serediň.

Aralyk iş

Intermittent-Operation

Taşlaýjy aralyk işleýiş ýagdaýynda bolsa, kemeriň iki tarapa süýşmegi we kemer bilen pyçaklaryň arasynda nädogry gatnaşyga sebäp bolmak aňsat bolar.Erkin çybyklar, saklaýjy halkalar bilen berkidilmänligi sebäpli, şahanyň iki tarapyna geçer.Theagdaý düzedilmese, konweýeriň işine täsir eder.

Altyburçly adapter

Hexagonal-Adapter

Producteňil önümi ýüklemek üçin, sürüji / işsiz şkaf, inedördül şahany gaýtadan işlemegiň ýerine tegelek buraw adapterini kabul edip biler.Lightagtylyk ýüklenýän iş gurşawyna we ini 450mm bolan guşak üçin ulanmak maslahat berilýär.

Saklaýjy halkalar

Retainer-Rings
DS Kod m Tr Dr

Kwadrat
Mil

38 mm 52 2.2 mm 2 mm 47,8 mm
50 mm 68 2.7 mm 5 mm 63,5 mm
64 mm 90 3,2 mm 3 mm 84,5 mm

Tegelek
mil

? 30 mm 30 1.8 mm 1,6 mm 27,9 mm
? 45 mm 45 2,0 mm 1.8 mm 41,5 mm