Whatsapp
+86 13823291602
Bize jaň ediň
+86 19842778703
E-poçta
info@hongsbelt.com

Ösüş taryhy

 • Huanan Sinhai paýdarlar jemgyýeti bilen üýtgedildi we belli paýdarlar maýa goýum instituty goşulmaga çagyryldy we jemi 309 million ýuan maýa goýumlary alyndy.Bu maýa goýumlaryna bil baglap, kompaniýa has güýçli, güýçli bileleşik döredýär, çeşmeleri paýlaşýar we strategiki duralga döredýär.
 • Şençzhenen şäher transport býurosy tarapyndan "Şençzheneniň esasy logistika kärhanasy" ady bilen sylaglandy.Kompaniýanyň ösüş strategiýasy, işewür hyzmat düşünjesi, dolandyryş ulgamy, iş tertibi we informatizasiýa derejesi boýunça häzirki zaman toplumlaýyn logistika kärhanalarynyň ösen derejesine ýetendigini we bu pudakda oňyn görkeziji rol oýnandygyny görkezýär.
 • Çaoçhou önümçilik bazasy tamamlandy we ulanylmaga berildi, üç sany içerki önümçilik bazasynyň Şençzhenen ştab-kwartirasy R&D merkezi hökmünde döredildi;Logistika enjamlary, senagat standartlary we önümçilik zynjyrlary üçin täze materiallaryň işlenip düzülmegini öwrenmek üçin Günorta Ylym we Tehnologiýa Uniwersitetiniň birleşmegi bilen "Bilelikdäki In Engineeringenerçilik Laboratoriýasy" döredildi.
 • Hytaýda Gonkong-Zhuhai-Makao köprüsiniň gümrük ulaglarynyň howpsuzlygy barlag geçiriji ulgamy üstünlikli guruldy. Taslamanyň ýerinde meýilnamalaşdyrmak, taslamak, synag etmek, öndürmek we gurmak 3 ýyl dowam etdi, bu bolsa ýurduň gülläp ösmegine goşant goşýar HONGSBELT-iň ähli tagallalary bilen!
 • HONGSBELT, NUCTECH-iň ajaýyp üpjün ediji we strategiki hyzmatdaşlygy diýen ada eýe boldy we NUCTECH-iň 20 ýyllyk hyzmatdaşlyk forumyna gatnaşmaga çagyryldy.
 • “Dongguan” -yň eýeçiligindäki önümçilik bazasy (Ican Precision) döredildi, akylly önümçilik enjamlaryna has köp maýa goýuň, netijeliligi ýokarlandyryň, önümçilik kuwwatyny giňeldiň we müşderi hyzmatyny çaltlaşdyryň.
 • HONGSBELT milli ýokary tehnologiýaly kärhana şahadatnamasy bilen sylaglandy.Şondan bäri HONGSBELT-iň içinde täzeçillik we ösüş tapgyry gozgaldy.Şol ýylda HONGSBELT, Sinszýan awtoulag ýolunyň barlag nokadynyň howpsuzlygyny barlamak üçin agyr awtoulag konweýer ulgamynyň gurluşygyny tamamlady, NUCTECH-den agyr önümleriň ýokary öwgüsini alamatlandyrdy we adamlaryň howpsuz syýahatyna işjeň goşant goşdy.
 • "Gündogaryň öňe gidiş strategiýasyna" işjeň jogap bermek üçin HONGSBELT merkezi Longgangdaky Li Lang Programma Parkyna ýerleşýär.Şol ýylda NUCTECH-den wise-prezident Sun Şangminiň sapary bilen HONGSBELT esasy ösüş ýoluny - MRC önümçilik modelini we dizaýn dolandyryş düşünjesini döretdi, önümçiligiň netijeliligini hemmetaraplaýyn ýokarlandyrýar we müşderileriň hyzmat mümkinçiliklerine çalt jogap berýär.
 • HONGSBLET 30-dan gowrak peýdaly model patent şahadatnamasyny alýar we logistika önümleriniň üçünji tarap tehniki kärlerini alýar.Şol ýylda täze önüm üstünlikli işlenip düzüldi: uniwersal rolik öwrüji konweýer ulgamy we degişli patent.HONSGBELT NUCTECH bilen strategiki hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdi.
 • HONSGBELT, Safari Belting Systems, Inc (Amerikadan) bilen akylly konweýer ulgamlary bilen Amerikan bazaryna doly girmek üçin strategiki hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdi.
 • FDA modully konweýer kemerleri üçin tassyklandy.“HONGSBELT” özbaşdak awtomatlaşdyrylan robotlary ýygnamak ulgamyny döretdi.Şol ýylda HONGSBELT tarapyndan üç ölçegli ammar üçin täze dykyz awtomatiki geçiriş ulgamy döredildi, bu üpjünçilik zynjyryndaky kärhanalaryň logistika bölümini güýçlendirdi.Şol ýylda HONSGBELT, Maksbelt usanus Rak (Polşadan) bilen akylly konweýer ulgamlary bilen Europeanewropa bazaryna doly girmek üçin strategiki hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdi.Şençzhenen Pinghu önümçilik bazasy ulanylmaga berildi.
 • HONGSBELT ISO9001-2011-den geçdi.HONGSBELT dünýäde 50-den gowrak agent bilen aşakdaky ýaly global ösüş strategiýasyny döredýär: Hytaý, Hindistan, Indoneziýa, Günorta Koreýa, Taýland we Wýetnam Aziýanyň merkezi (Hytaýa esaslanýar), Polşa we Angliýa Europeewropanyň merkezi, Amerika ýaly Demirgazyk Amerikanyň merkezi, Çili, Argentina, Braziliýa Günorta Amerikanyň merkezi hökmünde Müsür we Marokko Demirgazyk Afrikanyň merkezi, Günorta Afrika Günorta Afrikanyň merkezi, Nigeriýa Günbatar Afrikanyň merkezi, Awstraliýa we Täze Zelandiýa missiýamyza ýetmek üçin Okeaniýanyň merkezi: "Gowşurmak, dünýäni öňe sürýär".
 • HONGSBELT logistika intellektiniň ugruna girmek üçin modully akylly sortlaýyş konweýer ulgamyny üstünlikli ösdürdi.
 • Takyk enjamlaryň gözleg we barlag bölümini döretmek, enjamlary dizaýn we tehnologiýa boýunça zehinleri tanatmak, enjamlary gözlemekde we öndürmekde täze dünýä açýar.
 • HONGSBELT akylly çözgüt modullary 600-e ýetdi.
 • HONGSBELT galyp we sanjym bölümini döretdi, ösen enjamlaryň dürli görnüşlerini hödürledi.
 • HONGSBELT öz markasy - HONGSBELT bilen Şençzhenen şäherinde döredildi.Takyklyk we çeper elementler bilen birleşdirilen akylly konweýer kemerlerini öndürýäris we modully akylly geçiriş ulgamynyň täze düşünjelerini döredýäris.Şol ýylda HONGSBELT-iň dünýä ädimini görkezýän Halkara Söwda Bölümi (ITD) döredildi.
 • HONGSBELT-iň esaslandyryjysy jenap Hong Jianrong, çuňňur düşünişi we awtomatlaşdyryş pudagy üçin ösen düşünjeleri bilen, ähli pudaklarda bäş ýyllyk hünär bazary gözlegleriniň netijesinde HONGSBELT - önümçiligiň, üpjünçiligiň we satuwyň integrasiýasyndan uzak möhletleýin meýilnama düzdi. awtomatlaşdyryş pudagynyň strategiki ösüş maksatlary.