Whatsapp
+86 13823291602
Bize jaň ediň
+86 19842778703
E-poçta
info@hongsbelt.com

Üns bermeli nokatlar

Ilki bilen barlaň

Guşakdan adaty bolmadyk ýagdaýlary barlaň ýa-da işe başlamazdan öň zeper ýetiň.

Guşak düýbüniň katenar sagynyň kadalydygyna göz ýetiriň.

Eger konweýer dartyş düzedişini kabul etse, ony barlaň we kemeriň dartylmagynyň aşa berk däldigine göz ýetiriň.Iberilen görnüşli konweýerden başga, kemeriň çydap biljek güýjünden ýokary geçmäň.

Supportinghli goldaýan rolikleri barlaň we olaryň gowy aýlanýandygyna göz ýetiriň.

Artykmaç könelişenligi üçin sürüjini / işleýjini barlaň

Içindäki ähli zatlary aýyrmak üçin pyçaklar bilen kemeriň arasyndaky birleşme ýagdaýyny barlaň.

Wearhli eşik zolaklaryny barlaň we üýtgeşik ýa-da aşa könelişen zeperleri barlaň.

Sürüjiniň we işlemeýän şahalaryň ikisini hem barlaň we konweýer kemeri bilen birleşdirilendigine göz ýetiriň.

Ricaglanmaly ähli pozisiýalary barlaň we kadaly ýagdaýdadygyna göz ýetiriň.

Konweýer ulgamyndan arassalanmagy talap edilýän ähli pozisiýalary barlaň.

Arassalamagyň ähmiýeti

Guşak arassalananda, poslaýjy maddalary öz içine alýan ýuwujy serişdäni ulanmazlyk zerurdyr.

Kir ýuwujy serişdäni hapa ýuwmak üçin ulanmak täsirli we peýdaly bolsa-da;Şeýle-de bolsa, ol kemeriň plastmassa materialyna täsir edip biler we hatda kemeriň ulanylyş möhletini gysgaldyp biler.

“HONGSBELTconveyor” kemer seriýaly önümleri esasan aňsat arassalamak we drena features aýratynlyklary bilen bezelendir;şonuň üçin guşaklary ýokary basyşly suw ýa-da gysylan howa bilen arassalamagyň iň dogry usulydyr.

Mundan başga-da, konweýeriň aşaky ýa-da içki böleginden hapa we beýleki döwülýän zatlary arassalamaly.Zeper ýetmek ähtimallygynyň öňüni almak üçin enjamyň toguny öçürýändigine göz ýetiriň.Azyk önümçiligi üçin käbir programmalarda konweýer ulgamyna gaçýan we konweýeriň hapalanmagyna sebäp bolýan käbir un, sirop ýa-da beýleki galyndy zatlar bar.

Tozan, çagyl, gum ýa-da kül ýaly käbir hapalaýjylar, çynlakaý kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolmak üçin konweýer ulgamyna täsir edip biler.Şonuň üçin konweýer ulgamy üçin yzygiderli ýa-da wagtal-wagtal arassalamak enjamlary kadaly şertlerde saklamak üçin möhüm işdir.

Bejeriş

Konweýeriň yzygiderli ýa-da döwürleýin gözden geçirilmegi, esasan, käbir adaty bolmadyk kynçylyklaryň öňüni almak we şowsuzlyk ýüze çykmazdan ozal konweýeriň saklanmagyna kömek etmekdir.Adatça, ulanyjylar könelişen ýagdaýy wizual gözden geçirmek arkaly barlap bilerler we tehniki hyzmatyň ýa-da çalşygyň dowam etmeginiň zerurdygyny ýa-da ýokdugyny kesgitläp bilerler.Bejeriş we çalyşmak maksady bilen çep menýuda “Trouble Shooting” -e ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Konweýer kemer yzygiderli ulanylanda belli bir ömri bar;HONGSBELT konweýer kemerleriniň kepilligi 12 aý.Uzak wagtlap ulananyňyzdan soň, kemer könelýär, aşa ýüklenendigi sebäpli gaçýar ýa-da aralyk ulalýar.Aboveokarda agzalan her bir sebäbe görä, kemer bilen pyçaklaryň arasynda nädogry gatnaşyga sebäp bolar.Şol döwürde kemeri saklamak ýa-da çalyşmak zerurdyr.

Konweýer işleýärkä, konweýer kemeri, geýim zolaklary we pyçaklar öz-özünden geýiler.Konweýer kemerinde haýsydyr bir aşgazan ýagdaýy bar bolsa, konweýeriň kadaly işlemegi üçin täze guşak esbaplary bilen çalyşmagy maslahat berýäris.

Adatça, konweýer täze guşak bilen çalşylmaly bolsa, eşikler we pyçaklar şol bir wagtyň özünde täzelenmegi maslahat berýärler.Olaryň ikisine-de üns bermesek, kemeriň özüne çekijiligini artdyryp, kemeriň we esbaplaryň ömrüni gysgaldyp biler.

Esasan HONGSBELT konweýer kemeri diňe täze guşak modullaryny zeper ýagdaýy bilen çalyşmaly, kemeri tutuşlygyna üýtgetmeli däl.Diňe kemeriň zeperlenen bölegini aýryň we täze modullar bilen çalşyň, soň bolsa konweýer aňsatlyk bilen işe gaýdyp biler.

Howpsuzlyk we duýduryş

Konweýer kemeri işleýän mahaly, operatorlaryň, ulanyjylaryň we hyzmat ediş işgärleriniň üns bermeli birnäçe howply ýagdaýy bar.Esasanam konweýeriň hereketlendiriji bölümi, adam bedenine gysylyp ýa-da zeper ýetirip biler;şonuň üçin hemmeler öňünden işleýän konweýerde dogry taýýarlyk we bilim almaly.Şeýle hem konweýeriň işleýşi wagtynda tötänleýin töwekgelçiligiň ýüze çykmagynyň öňüni almak üçin howply duýduryşlary we howpuň ýagdaýyna görkezmeleri ýörite reňk ýa-da duýduryş belgileri bilen bellemeli.

Howply ýagdaýy görkezmek

B kemer bilen işleýän rozetkany herekete getirýän ýagdaý.

Howply-pozisiýany görkezmek

B kemer bilen rolik aragatnaşygyny yzyna gaýtarýan ýagdaý.

Howply-pozisiýany görkezmek-2

Id Idler çeňňegiň kemer bilen meşgullanýan ýagdaýy.

Howply-pozisiýany görkezmek-3

Ve Konweýerleriň arasynda geçiriş ýagdaýynyň boşlugy.

Howply-pozisiýany görkezmek-4

Transfer Geçiriji rolikli konweýerleriň arasyndaky aralyk.

Howply-pozisiýany görkezmek-5

Dead Öli tabakly konweýerleriň arasyndaky aralyk.

Howply-pozisiýany görkezmek-6

The Kemeriň gapdal öňüni almak bilen gatnaşygy.

Howply-pozisiýany görkezmek-7

Car Yzky radiusyň ýagdaýy.

Howply-pozisiýany görkezmek-8

Back Yzky görnüşde radiusyň ýagdaýy.

Howply-pozisiýany görkezmek-9

B kemeriň gyrasy çarçuwa bilen baglanyşýan ýeri.

Howply-pozisiýany görkezmek-10

Guşak döwülýär

Sebäp Çözmegiň usuly
Köp mukdarda önüm daşaýarka elektrik togunyň kesilmegi, güýç yza gaýdyp gelse, konweýer doly ýüklemek bilen çalt başlar, dartyşyň güýçli çekiş stresleri konweýer kemeriniň bölünmegine sebäp bolar. Carryük daşaýan önümleri kemerden aýyryň we döwülen ýerdäki täze modullary çalşyň, soňra ulgamy täzeden işlediň.
Päsgelçilikler konweýer çarçuwasy bilen kemeriň arasynda döredilýär, meselem, nurbady gowşadýan ýa-da goldaw zolaklarynyň boşluklary.Bular aşa ýüklemek ýagdaýyna sebäp bolup, konweýer kemerine zeper ýetirip biler. Päsgelçilikleri aýyryň we konweýer çarçuwasy bilen kemeriň arasyndaky aragatnaşyk boşlugyny sazlaň.
Yzky radius ýagdaýy, plastmassa guşak modullarynyň arasyndaky boşlukda daşary ýurt jisimleri tarapyndan ýapyşdy. “Backline” radiusyna “Incline” ýa-da “Design Design” bölümine serediň.
Guşak bilen işlemegiň gyşarmagy, adaty bolmadyk täsir ýa-da maşyn çarçuwasyndaky berkidiji nurbatlar bilen kontakt ýaly weýran ediji päsgelçiliklere sebäp bolýar. Enjamyň çarçuwasyny doly barlaň we esasanam şol berkidilen nurbatlarda näsazlyk ýagdaýyny gözden geçiriň.
Rodletler gulplama deşiginden gaçýar, konweýer kemeriniň gyrasyndan gysgyç çybyklaryny çykarýar we maşyn korpusynyň içki çarçuwasyny gysýar. Zeper ýeten konweýer kemer modullaryny, ilikleri we gulp rozetkalaryny çalyşyň.we ähli adaty bolmadyk ýagdaýy üns bilen barlaň.
Yzky radius burçy gaty dar, gysyş päsgelçiligi sebäpli zeper ýetýär. “Backline” radiusyna “Incline” ýa-da “Design Design” bölümine serediň

Erbet gatnaşygy

Sebäp Çözmegiň usuly

Merkez sürüjisi / işleýji rozetka, sürüjiniň / Idler şahasynyň orta ýagdaýynda saklanmaýar.

Çeňňegi miliň ortaky ýerinde gulplamak we aralygyny sazlamak üçin saklaýan halkalary ulanyň.

Sürüji mil, kemeriň gapdal ugry we kemeriň syýahat ugry, konweýeriň uzynlygy 90 gradus dogry burçda däl. Sürüjiniň / Idler şahasynyň podýezdini sazlaň we sürüjini / Idler-i 90 gradus sag burçda konweýer kemeriniň merkezi göni çyzygyna düzüň.Konweýeriň ýasama takyklygyna laýyk gelýändigini ýa-da ýokdugyny barlamak.
Daşky gurşawyň temperaturasynyň üýtgemegi ýylylyk giňelmeginiň we kemeriň gysylmagynyň uly üýtgemegine sebäp bolar. Dizaýn spesifikasiýasy bölüminde giňeltmek koeffisiýentine serediň.
300-nji we 500-nji seriýalar sprocketlerdäki gatnaşygyň sesini çykarar we erbet we näbellilik gatnaşyklaryna sebäp bolar. 300-nji seriýa we 500-nji seriýa bilen baglanyşyk spesifikasiýasy üçin Önümler bölümindäki çarçuwanyň ölçeg bölümine serediň.
Veokarky goldawyň we sürüjiniň / işleýjiniň birleşdiriji meýdany gaty aşak düşýär. Dizaýn spesifikasiýasy bölüminde Esasy Ölçege serediň we birleşýän ýeriň aşak beýikligini sazlaň.
Konweýer tötänleýin bir zat bilen täsir edýär.Sprocketleriň gatnaşygy sypdyrmagyna sebäp bolar. Konweýer kemerini aýryň we täzeden dogry ýagdaýda sazlaň.
Sprocket aşa özüne çekiji. Täze rozetkalary çalyşyň.
Käbir päsgelçilik kemer modullarynyň boşluklaryny birleşdirmekde tapyldy. Konweýer kemerini düýpli arassalaň.
Yza gaýdyp geliş ýoly, sürüjiniň / işlemeýän pyçaklaryň pozulýan zolaklary ters üçburçlyga işlemeýär ýa-da aragatnaşyk burçy ýeterlik derejede tekizlenmeýär;ikisi-de gaýdyp barýarka girelgede adaty bolmadyk aragatnaşyga sebäp bolardy. Geýim zolaklaryny kemeriň girelgesinde ters burçlara öwüriň. 
Sürüji / işsiz rozetka rolik goldawyny yzyna gaýtarmak ýoluna gaty ýakyn.Guşak berk ýagdaýda herekete getirer, dartyş dykylýar ýa-da iş wagtynda kemer gysylýar. Dolandyryş usullaryny rulonlary we eşikleri dogry ýagdaýda sazlaň;Dizaýn spesifikasiýasy bölüminde Esasy Ölçege serediň.
Merkezde saklanylýan rozetkadan başga, gapdal çybyklar gysylýar we kemeriň hereketini sazlap bilmeýär. Päsgelçiligi aýyryň we kemeriň işleýşine ýol açmak üçin pyçaklary arassalaň.

Geý

Sebäp Çözmegiň usuly
Konweýer çarçuwasynyň burç deflýasiýasy bar. Konweýeriň gurluşyny sazlaň.
Geýim zolaklary konweýer çarçuwasy bilen parallel gurulmaýar. Konweýeriň gurluşyny sazlaň.
Konweýeriň kemer giňligi we gapdal çarçuwasy üçin degişli aralyk saklanmady Dizaýn spesifikasiýasy bölüminde Esasy Ölçege serediň.
Konweýeriň işleýiş gurşawy ýylylyk giňelmeginde we gysylmagynda temperaturanyň uly üýtgemegine eýe. Dizaýn spesifikasiýasy bölüminde giňeltmek koeffisiýentine serediň.
Merkeziň rozetkasy, konweýeriň sürüjisiniň / işlemeýän şahasynyň merkezi ýagdaýynda takyk gulplamaýar Çeňňegi milden aýryň we miliň takyk merkezine täzeden düzüň.
Konweýer kemeriniň merkezi göni çyzygy, merkezi rozetka bilen dogry işlemeýär. Dogry gatnaşmak üçin konweýeriň gurluşyny sazlaň.

Adaty däl ses

Sebäp Çözmegiň usuly
Konweýer gurluşynyň deformasiýasy, konweýer kemeriniň aşagyndaky has giňişlik bilen dogry gatnaşyp bilmez. Sürüjini / Idler şahasyny 90 dereje konweýer çarçuwasyna sazlaň.
Täze konweýer kemeri üçin, sanjym emele gelenden soň plastik modullarda käbir gabyklar bar. Bu kemeriň işleýşine täsir etmez, uzak wagtlap işlänsoň, gabyklar ýok bolar.
Çukurlar we konweýer kemeri aşa özüne çekiji ýa-da kemeriň özi aşa özüne çekiji. Täze rozetkalary ýa-da täze konweýer kemerini çalyşyň.
Konweýer kemeriniň goldaýan ýeri, goldaýan boşluklary öndürmek üçin pes sürtülme koeffisiýent materialyny kabul etmeýär. Plastmassa materialdan ýasalan goldaýan boşluklary pes sürtülme koeffisiýenti bilen çalyşyň.
Konweýer çarçuwasy gowşady. Konweýeriň ähli çarçuwasyny barlaň we her nurbat boltyny berkidiň.
Modullaryň bilelikdäki boşlugynda galan beýleki zatlar tapyldy. Beýleki zatlary aýyryň we kemeri arassalaň.
Temperaturanyň üýtgemegi sebäpli, konweýer kemer ýylylyk giňelmeginde we gysylmagynda uly üýtgeşiklige eýe. Guşak materiallarynyň Temperatura Rangyna serediň we belli bir temperatura aralygynda ulanmak üçin laýyk konweýer kemerini saýlaň.

Titre

Sebäp Çözmegiň usuly
Yzyna gaýdyp gelýän rulonlaryň arasyndaky aralyk aşa köp. Rolikleriň arasynda dogry aralygy sazlamak üçin, kemeriň uzynlygy we dartyş bölüminde Katenari Sag tablisasyna serediň.
Katenari sagyň artykmaç egrisi, katenari sag ýagdaýynyň we gaýdyp barýan rulonlaryň arasyndaky aragatnaşyk burçunyň çökmegine sebäp bolup biler.Bu kemeriň pyçak hereketine getirer we işsiz pyçak gaýdyp geliş ýolunyň dartgynlylygyny siňdirip bilmez.Guşak titrän ýagdaýda işlär. Rolikleriň arasynda dogry aralygy sazlamak üçin “InclLength & Tension” bölümindäki “Catenary Sag Table” -e serediň.
Geýim zolaklarynyň nädogry birleşmegi we relsleriň saklanmagy kemeriň işleýşine täsir eder. Relsleri saklaň ýa-da üýtgediň.Guşak girelgesindäki relsler tersine üçburçlyga gaýtadan işlenmeli.
Sürüji / işlemeýän şah bilen goldaw pozisiýasynyň arasynda bilelikdäki pozisiýanyň burçunda aşa aşak düşme bar. Dizaýn spesifikasiýasy bölüminde Esasy Ölçege serediň.
Guşagyň arka radiusy iň az radius çäklendirmesine laýyk gelmeýär. “Backbend Radius Ds” -e “Incline” ýa-da “Design Decline” bölüminde serediň.
Yza gaýdýan ýoluň rulonlarynyň ýa-da geýim zolaklarynyň diametri gaty az;eşikleriň deformasiýasyna getirer. “Return Way Support” bölüminde “Return Way Rollers” -e serediň.

Kemeriň gaýdyp geliş ýoly dartyş kemeriň göteriş ýoly dartyşy bilen düýbünden gabat gelenok.

Dartgynlygy dogry sazlaň, konweýer kemeriniň uzynlygyny artdyryp ýa-da azaldyp biler.
EASECON öwrüji konweýer kemeriniň içindäki radiusy aşa köp. Veokarda aýdylyşy ýaly konweýer kemeriniň dartylmagyny dogry sazlaň ýa-da Teflon ýa-da Poliasetal ýaly pes sürtülme koeffisiýentinde saklanýan relsleri material bilen gönüden-göni çalşyň.Saklanýan relsleriň içki gyrasynda sabyn suwuklygy ýa-da çalgy ýagy, ýokarky eşikler we aşaky dereje ulanmak hem bar.Bu usul meseläni çözmek üçin peýdaly bolup biler.

Faceerüsti yzlar

Sebäp Çözmegiň usuly
Pyçagyň işiniň seresaply kesilmegi kemeriň üstünde käbir çuňňur yzlary galdyrdy. Guşak kemeri tekiz.Guşagyň gurluşyna çynlakaý zeper ýeten bolsa, zeper ýeten ýagdaýy täze modullar bilen çalşyň.

IQF

Sebäp Çözmegiň usuly
Aýry-aýry çalt doňdurylan proseduranyň konweýer işinde näsazlyklar we guşak modullary aşa sowuk temperatura bilen ýapyşsa, ulgam işe başlanda güýçli dartgynlyga sebäp bolar;konweýer kemeriniň çydap bilýän dartyş güýjünden aşa ýokarydyr. Ulgamyň dogry prosedura bilen işe başlandygyna göz ýetiriň we döwülen ýerdäki täze modullary çalşyň;soň dogry prosedura laýyklykda konweýer işe başlaň.Goldaw usuly bölüminde pes temperatura serediň.
Guşak uzynlygy gaty gysga we ýylylyk giňelmegi we gysylmagy sebäpli ýarylar. Gerekli takyk kemeriň uzynlygyny hasaplamak üçin Dizaýn spesifikasiýasy bölüminde giňeltmek koeffisiýentine serediň.
Geýim zolaklary bilen konweýer kemeriniň arasyndaky giň aragatnaşyk meýdany buzuň köpelmegine sebäp bolar. Aragatnaşyk meýdanyny azaltmak üçin has dar eşikleri saýlaň, goldaw usuly bölüminde pes temperatura serediň.
Malylylyk giňelmeginiň we gysylmagynyň uly temperatura üýtgemegi konweýer çarçuwasynyň deformasiýasyna we öwrümine getirer. Integral konweýer ýasalanda, uzyn çarçuwanyň birikdiriş bölümi azyndan 1,5 M aralyk saklamalydyr.