Whatsapp
+86 19536088660
Bize jaň ediň
+86 18575683403
E-poçta
info@hongsbelt.com

Üns bermeli nokatlar

Ilki bilen barlaň

Guşakdan adaty bolmadyk ýagdaýlary barlaň ýa-da işe başlamazdan ozal zeper ýetiň.

Guşak düýbüniň katenariýa saglygynyň dogry ýagdaýdadygyna göz ýetiriň.

Eger konweýer dartyş sazlamasyny kabul etse, ony barlaň we kemeriň dartylmagynyň aşa berk däldigine göz ýetiriň.Iteklenýän konweýerden başga, kemeriň çydap biljek güýjünden ýokary geçmäň.

Supportinghli goldaýan rulonlary barlaň we olaryň gowy aýlanýandygyna göz ýetiriň.

Artykmaç könelişenligi üçin sürüjini / işleýjini barlaň

Içindäki ähli zatlary aýyrmak üçin pyçaklar bilen kemeriň arasyndaky birleşme ýagdaýyny barlaň.

Wearhli eşik zolaklaryny barlaň we üýtgeşik ýa-da aşa könelişen zeperleri üçin relsleri saklaň.

Sürüjiniň we işlemeýän şahalaryň ikisini hem barlaň we konweýer kemeri bilen birleşdirilendigine göz ýetiriň.

Ubaglamak üçin zerur bolan ähli pozisiýalary barlaň we kadaly ýagdaýdadygyna göz ýetiriň.

Konweýer ulgamyndan arassalanmagy talap edilýän ähli pozisiýalary barlaň.

Arassalamagyň ähmiýeti

Guşak arassalananda, poslaýjy maddalary öz içine alýan ýuwujy serişdäni ulanmazlyk zerurdyr.

Kir ýuwujy serişdäni hapany ýuwmak üçin ulanmak täsirli we peýdaly bolsa-da;Şeýle-de bolsa, ol kemeriň plastmassa materialyna täsir edip biler we kemeriň ulanylyş möhletini gysgaldyp biler.

“HONGSBELTconveyor” kemer seriýaly önümleri esasan aňsat arassalamak we zeýkeş aýratynlyklary bilen bezelendir;şonuň üçin guşaklary ýokary basyşly suw ýa-da gysylan howa bilen arassalamagyň iň dogry usulydyr.

Mundan başga-da, konweýeriň aşagyndan ýa-da içki böleginden hapa we beýleki döwülýän zatlary arassalamaly.Injuryaralanmak ähtimallygynyň öňüni almak üçin enjamyň elektrik toguny öçürýändigine göz ýetiriň.Azyk önümçiligi üçin käbir programmalarda konweýer ulgamyna gaçýan we konweýeriň hapalanmagyna sebäp bolýan käbir unlar, siroplar ýa-da beýleki galyndy zatlar bar.

Tozan, çagyl, gum ýa-da kül ýaly käbir hapalaýjylar, çynlakaý kynçylyklara duçar bolmak üçin konweýer ulgamyna hem täsir edip biler.Şonuň üçin konweýer ulgamy üçin yzygiderli ýa-da wagtal-wagtal arassalamak enjamlary kadaly ýagdaýda saklamak üçin möhüm işdir.

Bejeriş

Konweýeriň yzygiderli ýa-da yzygiderli gözden geçirilmegi, esasan, käbir adaty bolmadyk kynçylyklaryň öňüni almak we şowsuzlyk ýüze çykmazdan ozal konweýeriň saklanmagyna kömek etmekdir.Adatça, ulanyjylar könelişen ýagdaýy wizual gözden geçirmek arkaly barlap bilerler we tehniki hyzmatyň ýa-da çalşygyň dowam etmelidigini ýa-da ýokdugyny çözüp bilerler.Bejeriş we çalyşmak maksady bilen çep menýuda “Trouble Shooting” -e ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Konweýer kemeriniň yzygiderli ulanylanda belli bir ömri bar;HONGSBELT konweýer kemerleriniň kepilligi 12 aý.Uzak wagtlap ulananyňyzdan soň, kemer könelýär, aşa ýüklenendigi sebäpli gaçýar ýa-da aralygy ulaldýar.Aboveokarda agzalan her bir sebäbe görä, kemer bilen pyçaklaryň arasynda nädogry gatnaşyga sebäp bolar.Şol wagt kemeri saklamak ýa-da çalyşmak zerurdyr.

Konweýer işleýän wagtynda konweýer kemeri, geýim zolaklary we pyçaklar öz-özünden geýiler.Konweýer kemerinde haýsydyr bir aşgazan ýagdaýy bar bolsa, konweýeriň kadaly işlemegi üçin täze guşak esbaplary bilen çalyşmagy maslahat berýäris.

Adatça, konweýer täze guşak bilen çalşylmaly bolanda, eşik zolaklary we rozetkalar şol bir wagtyň özünde täzelenmegi maslahat berýärler.Bularyň ikisine-de üns bermesek, kemeriň özüne çekiji zeperini artdyryp, kemeriň we garnituralaryň ömrüni gysgaldyp biler.

Esasan HONGSBELT konweýer kemeri diňe täze guşak modullaryny zeper ýagdaýy bilen çalyşmaly, kemeri tutuşlygyna üýtgetmeli däl.Diňe kemeriň zeperlenen bölegini aýryň we täze modullar bilen çalşyň, soň bolsa konweýer aňsatlyk bilen işe gaýdyp biler.

Howpsuzlyk we duýduryş

Konweýer kemeri işledilende operatorlaryň, ulanyjylaryň we hyzmat ediş işgärleriniň üns bermeli birnäçe howply ýagdaýy bar.Esasanam konweýeriň hereketlendiriji bölümi, adam bedenine gysylyp ýa-da zeper ýetirip biler;şonuň üçin hemmeler öňünden işleýän konweýerde dogry taýýarlyk we bilim almaly.Şeýle hem konweýeriň işleýşinde tötänleýin töwekgelçiligiň ýüze çykmagynyň öňüni almak üçin howply duýduryşlary we howpuň ýagdaýyna ýörite reňk ýa-da duýduryş belgileri bilen bellik etmek zerurdyr.

Howply ýagdaýy görkezmek

B kemer bilen meşgullanýan rozetkany herekete getirýän ýagdaý.

Indication-of-Hazardous-Position

B kemer bilen rolik aragatnaşygyny yzyna gaýtarýan ýagdaý.

Indication-of-Hazardous-Position-2

Id Idler çeňňegiň guşak bilen işleýän ýeri.

Indication-of-Hazardous-Position-3

Ve Konweýerleriň arasynda geçiriş ýagdaýynyň boşlugy.

Indication-of-Hazardous-Position-4

Transfer Geçiriji rolikli konweýerleriň arasyndaky aralyk.

Indication-of-Hazardous-Position-5

Dead Öli tabakly konweýerleriň arasyndaky aralyk.

Indication-of-Hazardous-Position-6

The Kemeriň gapdal öňüni almak bilen gatnaşygy.

Indication-of-Hazardous-Position-7

Car Yzky radiusyň ýoly.

Indication-of-Hazardous-Position-8

Back Yzky görnüşde radiusyň ýagdaýy.

Indication-of-Hazardous-Position-9

Bel Guşak gyrasynyň çarçuwa bilen baglanyşygy.

Indication-of-Hazardous-Position-10

Guşak döwülýär

Sebäp Çözmegiň usuly
Köp mukdarda önüm daşaýarka elektrik togunyň kesilmegi, konweýer doly ýüklenmek bilen çalt başlar, dartyşyň güýçli çekilmegi konweýer kemeriniň bölünmegine sebäp bolar. Carryük daşaýan önümleri kemerden aýyryň we döwülen ýerdäki täze modullary çalşyň, soňra ulgamy täzeden işlediň.
Päsgelçilikler konweýer çarçuwasy bilen kemeriň arasynda döredilýär, meselem nurbatlary gowşadýan nurbatlar ýa-da eşik zolaklaryny boşadýan boşluklar.Bular aşa ýüklemek ýagdaýyna sebäp bolup, konweýer kemerine zeper ýetirip biler. Päsgelçilikleri aýyryň we konweýer çarçuwasy bilen kemeriň arasyndaky aragatnaşyk boşlugyny sazlaň.
Yzky radius ýagdaýy, plastmassa guşak modullarynyň arasyndaky boşlukda keseki zatlar tarapyndan ýapyşdy. “Backline” radiusyna “Incline” ýa-da “Desline Design” bölümine serediň.
Guşak bilen işlemegiň gyşarmagy, adaty bolmadyk täsir ýa-da maşyn çarçuwasyndaky berkidiji nurbatlar bilen kontakt ýaly weýran ediji päsgelçiliklere sebäp bolýar. Enjamyň çarçuwasyny doly barlaň we esasanam berkidilen nurbatlarda näsazlyk ýagdaýyny gözden geçiriň.
Rodletler gulplama deşiginden gaçýar, konweýer kemeriniň gyrasyndan gysgyç çybyklaryny çykarýar we maşyn korpusynyň içki çarçuwasyny gysýar. Zeper ýeten konweýer kemer modullaryny, ilikleri we gulplama rozetkalaryny çalyşyň.we ähli adaty bolmadyk ýagdaýy üns bilen barlaň.
Yzky radius burçy gaty dar, gysylma sebäpli zeper ýetýär. “Backline” radiusyna “Incline” ýa-da “Desline Design” bölümine serediň

Erbet gatnaşygy

Sebäp Çözmegiň usuly

Merkezi sürüjiniň / işleýjiniň rozetkasy sürüjiniň / Idler şahasynyň orta ýagdaýynda saklanmaýar.

Çeňňegi miliň ortaky ýerinde gulplamak we aralygyny sazlamak üçin saklaýan halkalary ulanyň.

Sürüji mil, kemeriň gapdal ugry we kemeriň syýahat ugry, konweýeriň uzynlygy 90 gradus dogry burçda däl. Sürüjiniň / Idler şahasynyň podýezdini sazlaň we sürüjini / Idler-i konweýer kemeriniň merkezi göni çyzygyna 90 gradus sag burçda tertipläň.Konweýeriň ýasama takyklygyna laýyk gelýändigini ýa-da ýokdugyny barlamak.
Daşky gurşawyň temperaturasynyň üýtgemegi ýylylyk giňelmeginiň we kemeriň gysylmagynyň uly üýtgemegine sebäp bolar. Dizaýn spesifikasiýasy bölüminde giňeltmek koeffisiýentine serediň.
300-nji we 500-nji seriýalar sprocketlerdäki gatnaşygyň sesini çykarar we erbet we näbellilik gatnaşyklaryna sebäp bolar. 300-nji seriýa we 500-nji seriýa bilen baglanyşyk spesifikasiýasy üçin Önümler bölümindäki “Frame Ölçegler” bölümine serediň.
Konweýeriň ýokarky goldawynyň we sürüjiniň / işleýjiniň birleşdiriji meýdany gaty aşak düşýär. Dizaýn spesifikasiýasy bölüminde Esasy Ölçege serediň we birleşýän ýeriň aşak beýikligini sazlaň.
Konweýer tötänleýin bir zada täsir edýär.Çukurlaryň gatnaşygy sypdyrmagyna sebäp bolar. Konweýer kemerini aýryň we täzeden dogry ýagdaýda sazlaň.
Sprocketiň özüne çekijiligi bar. Täze rozetkalary çalyşyň.
Guşak modullarynyň boşluklaryny birikdirmekde käbir päsgelçilik tapyldy. Konweýer kemerini gowy arassalaň.
Yza gaýdyp geliş usuly, sürüjiniň / işlemeýän pyçaklaryň pozulýan zolaklaryny tersine üçburçlyga işlemeýär ýa-da aragatnaşyk burçy ýeterlik derejede tekizlemeýär;ikisem gaýdyp barýarka girelgede adaty bolmadyk aragatnaşyga sebäp bolar. Geýim zolaklaryny kemeriň girelgesinde ters burçlara öwüriň. 
Sürüjiniň / işleýjiniň rozetkasy rulony goldaýan ýoluna gaty ýakyn.Guşak berk hereketde kemeriň baglanyşmagyna sebäp bolar, dartyş dykylýar ýa-da iş wagtynda kemer gysylýar. Dolandyryş rulonlaryny we geýimlerini dogry ýagdaýda sazlaň;Dizaýn spesifikasiýasy bölüminde Esasy Ölçege serediň.
Merkeziň saklanylýan ýerinden başga, gapdal gysgyçlar gysylýar we kemeriň süýşürilişini sazlap bilmeýär. Päsgelçiligi aýyryň we kemeriň işleýşine ýol açmak üçin pyçaklary arassalaň.

Geýmek

Sebäp Çözmegiň usuly
Konweýer çarçuwasynyň burç deflýasiýasy bar. Konweýeriň gurluşyny sazlaň.
Geýim zolaklary konweýer çarçuwasy bilen parallel gurulmaýar. Konweýeriň gurluşyny sazlaň.
Konweýeriň kemer giňligi we gapdal çarçuwasy üçin degişli aralyk saklanmady Dizaýn spesifikasiýasy bölüminde Esasy Ölçege serediň.
Konweýeriň işleýiş gurşawy ýylylyk giňelmeginde we gysylmagynda temperaturanyň uly üýtgemegine eýe. Dizaýn spesifikasiýasy bölüminde giňeltmek koeffisiýentine serediň.
Merkeziň rozetkasy, konweýeriň sürüjisiniň / işlemeýän şahasynyň merkezi ýagdaýyna takyk gulplamaýar Çeňňegi wilkadan aýryň we ony miliň takyk merkezinde goýuň.
Konweýer kemeriniň merkezi göni çyzygy, merkezi rozetka bilen dogry işlemeýär. Dogry gatnaşmak üçin konweýeriň gurluşyny sazlaň.

Adaty däl ses

Sebäp Çözmegiň usuly
Konweýer gurluşynyň deformasiýasy, ýaýyň merkeziniň konweýer kemeriniň aşagyndaky has giňişlik bilen dogry gatnaşyga ukypsyz bolmagyna sebäp bolýar. Sürüjini / Idler milini 90 dereje konweýer çarçuwasyna sazlaň.
Täze konweýer kemeri üçin, sanjym emele gelenden soň plastik modullarda galan bölekler bar. Bu kemeriň işleýşine täsir etmez, uzak wagtlap işlänsoň gabyklar ýok bolar.
Çukurlar we konweýer kemeri aşa özüne çekiji ýa-da kemeriň özi aşa özüne çekiji. Täze rozetkalary ýa-da täze konweýer kemerini çalyşyň.
Konweýer kemeriniň goldaw ýagdaýy, boşluklary öndürmek üçin pes sürtülme koeffisiýentini kabul etmeýär. Plastmassa materialdan ýasalan goldaýan boşluklary pes sürtülme koeffisiýenti bilen çalyşyň.
Konweýer çarçuwasy gowşady. Konweýeriň ähli çarçuwasyny barlaň we her nurbat boltyny berkidiň.
Modullaryň bogun boşlugynda galan beýleki zatlar tapyldy. Beýleki zatlary aýyryň we kemeri arassalaň.
Temperaturanyň üýtgemegi sebäpli konweýer kemeri ýylylyk giňelmeginde we gysylmagynda uly üýtgeşiklige eýe. Guşak materiallarynyň Temperatura Rangyna serediň we belli bir temperatura aralygynda ulanmak üçin laýyk konweýer kemerini saýlaň.

Titre

Sebäp Çözmegiň usuly
Yzyna gaýdyp gelýän rulonlaryň arasyndaky aralyk aşa. Rolikleriň arasynda dogry aralygy sazlamak üçin, kemeriň uzynlygy we dartyş bölüminde Katenari Sag tablisasyna serediň.
Katenari sagyň artykmaç egrisi, katenari sag ýagdaýynyň we yzyna gaýdýan rulonlaryň arasyndaky kontakt burçuna sebäp bolup biler.Bu kemeriň pyçak hereketine getirer we işsiz çeňňek gaýdyp geliş dartgynlylygyny siňdirip bilmez.Guşak titrän ýagdaýda işlär. Rolikleriň arasynda dogry aralygy sazlamak üçin “InclLength & Tension” bölümindäki “Catenary Sag Table” -e serediň.
Geýim zolaklarynyň nädogry birleşmegi we relsleri saklamak kemeriň işleýşine täsir eder. Tutulýan relsleri sazlaň ýa-da ret ediň.Guşak girelgesindäki relsler tersine üçburçlyga gaýtadan işlenmeli.
Sürüji / işleýji şkaf bilen goldaw pozisiýasynyň arasynda bilelikdäki pozisiýanyň burçunda aşa aşak düşme bar. Dizaýn spesifikasiýasy bölüminde Esasy Ölçege serediň.
Guşagyň arka radiusy iň az radius çäklendirmesine laýyk gelmeýär. “Incline” ýa-da “Desline Design” bölüminde “Backbend Radius Ds” -e ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.
Dolandyryş ýollarynyň rulonlarynyň ýa-da geýim zolaklarynyň diametri gaty az;eşikleriň deformasiýasyna getirer. “Return Way Support” bölüminde “Return Way Rollers” -e ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Guşagyň gaýdyp geliş dartyş güýji kemeriň göteriş ýoly bilen doly gabat gelenok.

Dartgynlygy dogry sazlaň, konweýer kemeriniň uzynlygyny artdyryp ýa-da azaldyp biler.
EASECON öwrüm konweýer kemeriniň içindäki radiusy aşa köp. Veokarda aýdylyşy ýaly konweýer kemeriniň dartylmagyny dogry sazlaň ýa-da Teflon ýa-da Poliasetal ýaly pes sürtülme koeffisiýentinde saklanýan relsleri gönüden-göni çalşyň.Saklanýan relsleriň içki gyrasynda sabyn suwuklygyny ýa-da çalgy ýagyny, ýokarky eşikleri we aşaky derejäni ulanmak hem bar.Bu usul meseläni çözmek üçin peýdaly bolup biler.

Faceerüsti yzlar

Sebäp Çözmegiň usuly
Pyçagyň işiniň seresaply kesilmegi kemeriň üstünde käbir çuňňur yzlary galdyrdy. Guşagyň ýüzüni tekizlemek.Guşagyň gurluşyna çynlakaý zeper ýeten bolsa, zaýalanan ýagdaýy täze modullar bilen çalşyň.

IQF

Sebäp Çözmegiň usuly
Şahsy çalt doňdurylan proseduranyň konweýer işinde näsazlyklar we guşak modullary aşa sowuk temperatura bilen ýapyşsa, ulgam işe başlanda güýçli dartgynlyga sebäp bolar;konweýer kemeriniň çydap bilýän dartyş güýjünden aşa ýokarydyr. Ulgamyň dogry prosedura bilen işe başlandygyna göz ýetiriň we döwülen ýerdäki täze modullary çalşyň;soň dogry prosedura laýyklykda konweýer işe başlaň.Goldaw usuly bölüminde pes temperatura serediň.
Guşak uzynlygy gaty gysga, ýylylyk giňelmegi we gysylmagy sebäpli ýarylar. Gerekli takyk kemeriň uzynlygyny hasaplamak üçin Dizaýn spesifikasiýasy bölüminde giňelme koeffisiýentine serediň.
Geýim zolaklary bilen konweýer kemeriniň arasynda giň aragatnaşyk meýdany buzuň köpelmegine sebäp bolar. Aragatnaşyk meýdanyny azaltmak üçin dar eşikleri saýlaň, Goldaw usuly bölüminde pes temperatura serediň.
Malylylyk giňelmeginiň we gysylmagynyň uly temperatura üýtgemegi konweýer çarçuwasynyň deformasiýasyna we öwrümine getirer. Integral konweýer ýasalanda, uzynlykdaky çarçuwanyň birikdiriş bölümi azyndan 1,5 M aralyk saklamalydyr.