Whatsapp
+86 13823291602
Bize jaň ediň
+86 19842778703
E-poçta
info@hongsbelt.com

Dizaýny ýapmak ýa-da ret etmek

Swanneck konweýer

Swanneck-konweýer

Egri konweýeriň egri ýagdaýy üçin goldaw usuly, aşaky goldaw hökmünde UHMW, HDPE we Acetal ýaly aşaky sürtülme bilen plastmassa zolaklary ulanyp bilýär.Iň pes egri diametri üçin, D & D-iň bahasyna serediň.

Yzky radius gaty dartgynlylyk;öndürmek üçin UHMW, HDPE we Acetal ýaly pes sürtülme bilen plastmassa zolaklary kabul etmegiňizi haýyş edýäris.Iň pes egri diametri üçin, D & D-iň bahasyna serediň.

“Swanneck” meýilli konweýeriň hereketlendirijiniň ýagdaýy hem arka radiusynyň bir görnüşidir;gowşak dartgynlyk.Goldaw üçin aşaky sürtülme bilen rulolar ýa-da plastmassa zolaklar bilen dizaýn edilip bilner.

Biderek rozetka bilen egrilen ýeriň arasyndaky keseligine uzynlyk 900 mm-den ýokary bolsa, eşik zolaklaryny yzyna gaýdyp geliň.

“Swanneck” meýilli konweýeriň gaýdyp gelişinde katenar sag peýda bolup, işleýiş tizligi 20M / min-dan geçmese, ünsden düşürilip, erkin sagalyp bilner.Şeýle-de bolsa, tizlik 20M / min-dan ýokary bolsa, konweýer kemeriniň katenar saglygy netijesinde ýüze çykýan bökmek hadysasyny ýeňilleşdirmek üçin diametri 60mm-den ýokary bolan rolik gurmaly.

“Hongsbelt” sürüjiniň egri burçuny goldaýan usul we iş tizligi 15m / min-dan ýokary bolanda kabul edilende, 12-den gowrak dişli pyçak ulanylmaly, ýöne saklanýan halkalar bilen ähli pyçaklary düzediň we ýol görkezijisini aýyryň rozetka.

Swanneck meýilli konweýerde repressiýa edilen rulolar ýa-da zolaklar bilen dizaýn etmeli.Zolaklaryň paralel meýdançasy 100 mm-den pes bolup bilmez we dogry dartgynlylygy gazanmak üçin dartyş sazlaýjysyny işsiz ýagdaýda sazlamaly.

Bölüm A-A 'Dizaýn spesifikasiýasy

Dizaýn-spesifikasiýa

Linedapylan konweýer

Apyk-konweýer

Incapylan konweýeriň hereketlendiriji usuly ýokarky hereketlendiriji bolsa, sürüjiniň merkezi bilen ilkinji rolik ýa-da geýim zolagynyň arasyndaky aragatnaşyk nokady kemeriň ýeterlik giňişligine eýe bolmagy we pyçaklar bilen adaty bolmadyk gatnaşygy bolmazlygy üçin 200mm aralygyny saklamalydyr. we dykyz ýagdaýa getirýär.Aboveokardaky suratyň 7-nji ýagdaýyna serediň.

Guşak giňligi 600 mm-den ýokary bolsa, uçuşyň ýokarsynda merkezi kömekçi eşikleri gurmaly.A - A 'bölümine serediň we ýokardaky suratyň 8-nji ýagdaýyna serediň.

TS dartgynlylygy sazlamak;aralyklary sazlamak üçin, kemeriň uzynlygy we dartyş bölümine serediň.Aboveokardaky suratyň 9-njy ýagdaýyna serediň.

Bölüm A-A 'Dizaýn spesifikasiýasy

Dizaýn-spesifikasiýa-1
Dizaýn-spesifikasiýa-2

EL ýazyň

EL görnüşi

Sürüji / işlemeýän rozetka bilen ilkinji aragatnaşyk nokadynyň arasyndaky aralyk, rolik ýa-da geýim zolagy nähili bolsa-da, 200 mm-den köp bolmaly.

Returnhli goldaýan rulonlaryň arasynda iň ýokary aralyk 1,2M-den geçmeýär.

Beýleki dizaýn nokatlary üçin Swanneck Conveyor we aşakdaky surata serediň.

200 EL we 300HDEL seriýalary üçin TP material böleklerini gaýtadan işlediler we PP material guşagyna ýelmeýärler.TPE ýokary derejeli skidproof materialdyr;iň köp ulanylýan programma, diş çotgalarynyň skidproof tutawajydyr.Daşky gurşawy goramak meselesinde ýalňyş düşünmän gaýtadan ulanylyp bilner we PP materialy bilen garyşyp, berkligi güýçlendirip biljek goşundy bolar.Incapylmagyna ýa-da peselmegine garamazdan, ýapgyt burçy 40 ° -dan ýokary bolup bilmez.

Bölüm dizaýnynyň spesifikasiýasy

Bölüm-dizaýn-spesifikasiýa

Yzyna gaýdýan ýoluň iň az diametri 600 mm-den pes bolup bilmez.Tutuş syýahatda rulonlary ulanyp biler;şeýle-de bolsa, tizlik 30M / min aralygynda bolmaly we uly burçly TPE flanes urýan rulonlardan gaça durmak we erbet işlemegine sebäp bolmak üçin katenar sag 35mm aralygynda dolandyrylmalydyr.

Şeýle hem dizaýn usulyny ýokarda görkezilişi ýaly B-B 'bölümi hökmünde kabul edip biler.Aboveokardaky surat üçin iki tarapdan goldanýan eşikler we merkezde goldanýan rolik.Aşakdaky surat üçin üç bölekde goldaw bermek üçin rolikleri kabul etdi.Bularyň ikisi hem dizaýn üçin iň oňat usuldyr.

Yzky radius DS

HONGSBELT konweýer kemerleriniň hemmesi yzygiderli önümler biri-birine birikdirildi, iň az tersine radius çäklendirmeleri bar;şonuň üçin kemeriň arka meýdanyndan rahat geçmegi üçin konweýer dizaýn edilende iň az diametriň çäklendirilmegine üns beriň we her seriýanyň radiusyny düzetmek üçin aşakdaky tablisa serediň).

HONGSBELT konweýer kemeri, meýilli iberiş dizaýnynda işlemäge ukyply;esasan, arka radiusynyň diametrini dogry hasaplamak bilen islendik ýapgyt burça ýetip bolýar.

Backbend-Radius-DS

birlik: mm

Seriýa 100 A. 100 B. 200 A. 200 B. 300 400 500 501B 502A / B.
D Goragsyz 250 250 135 120 200 45 150 150 180
Goragçylar bilen 250 250 135 120 200 - - - - 180 200
DS Goragsyz 250 200 150 120 220 45 150 180 200
Goragçylar bilen 280 230 300 290 - - - - - - 200 230

Yzky radius Düşündirişi saklaň

Yzky-radius-saklamak-aşak-düşündiriş

Theapylan konweýer ulgamynyň arka radiusy, meýilli iberiş maksadyna ýetmek üçin gaty giňden ýaýran dizaýn.Şonuň üçin tutawaç meýdançasyny düzeniňizde kemeriň ýa-da aşaky tekiz hereketi göz öňünde tutmalydyrys.Aboveokardaky surata serediň.Guşak bilen habarlaşmak we geýmek üçin degişli material barada aýdylanda bolsa, tizligi 20 M / min-dan pes bolanda HDPE ýa-da UHNW materialyny kabul etmegi maslahat berýäris;tizligi 20 M / min-dan ýokary bolsa, UHMW ýa-da TEFLON materialyny kabul etmegiňizi haýyş edýäris.

Konweýeriň göwnejaý hereketini kepillendirmek üçin girelgesinde saklanýan ýeriňizi 30 dereje kamerada gaýtadan işläň ýa-da üwäň.

Burç we mümkinçilik

Harytlary daşamak kuwwaty gaty uly bolsa, daşamak prosedurasyndan düşýän makalalaryň öňüni almak üçin aşaky gapdal garawullary kabul etmek ýa-da meýilli konweýerde dik gradiýent bilen dizaýn etmek ýerlikli däl.Harytlaryň kuwwaty bilen ýapgyt burç arasyndaky otnositel gatnaşyga aýratyn üns bermegiňizi we aşakdaky surata serediň.

Potensial

Bölüm: CH = mm, D1 = mm, Ac = cm2

DEG.

15 ° 20 ° 25 ° 30 ° 35 ° 40 ° 45 ° 50 °
CH 25 D1 23 22 21 20 19 17 16 15
Ac 11 8 6 5 4 3 3 2
50 D1 46 45 46 40 38 35 32 29
Ac 46 34 26 21 17 14 12 10
75 D1 70 67 64 61 57 53 48 42
Ac 104 77 60 48 40 33 27 23
100 D1 9. 90 86 81 76 70 64 57
Ac 186 137 107 86 71 60 50 41
125 D1 117 113 108 102 95 88 80 71
Ac 291 214 167 136 111 92 77 65
150 D1 140 136 129 122 114 106 96 86
Ac 490 360 281 227 186 156 130 109

Capacityükleme kuwwatynyň netijesi üçin uçuşyň täsirli ini (sm) bilen Ac bahasyny köpeltmegiňizi haýyş edýäris.

Konweýerden ýüz öwürmek

Pese gaçmak

Adatça, peselýän konweýer ulgamynyň dizaýny üçin A görnüşini ýa-da B görnüşini konweýer mysaly hökmünde ulanmagy maslahat berdik.daşaýyş ulgamy, aşakdaky suratyň 1-nji ýeriniň görkezişi ýaly konweýeriň düýbünde sürmek üçin niýetlenendir.D & DS bahasy üçin çep menýuda Backend Radius Ds-e serediň.

B görnüşi

B görnüşi

C görnüşini konweýer dizaýn mysaly hökmünde kabul etmek zerur bolsa, sazlaýjy aralyk Ts azyndan 75mm saklanmalydyr.D & DS bahasy üçin çep menýuda Backend Radius Ds-e serediň.

C görnüşi

C görnüşi

3-nji pozisiýanyň dogry dartylmagy 2-nji pozisiýanyň dartyş sazlamasyndan alynmalydyr.

Iň oňat burç we dogry dartyş almak we kemeriň işleýşine peýdaly bolmak üçin arka radiusyny 4-nji pozisiýada we sürüjiniň aşaky böleginde etmek üçin 2-nji pozisiýadaky dartgynlygy sazlamaly we 3-nji ýerde saklamaly.

2-nji pozisiýa arkaly degişli dartgynlygy alyp bilmeýän bolsa, 3-nji we 4-nji pozisiýadan alyp bolmajak täsiriň döremegine sebäp bolar, bu 5-nji pozisiýada bukulma burçuna sebäp boljak kemer aralygyndaky jylaw hadysasyna sebäp bolup biler. Çukuryň nädogry gatnaşygy bolar we arakesmä we şowsuzlyga sebäp bolar.

D ýazyň

D görnüşi

Köp arka radiusy

Köp arka-radius

Birnäçe arka radius dizaýny üçin, kemeriň deformasiýasyndan ýa-da konweýer çarçuwasynyň çökmeginden gaça durmak üçin eşik zolaklary uçuşyň ýokarsyny goldamak üçin gaýdyp gelmeli.Aşakdaky surata serediň.

illýustrasiýa

Egrem-bugram burçy burçy 60 dereje pes bolsa, kemeriň gapdal ujunyň iki tarapyny saklamak üçin UHMW in engineeringenerçilik plastmassasyndan ýasalan demir ýoly ulanyp biler.D & DS bahasyna salgylanmak üçin aşakdaky sahypanyň soňundaky aşakdaky tablisa serediň.)

in engineeringenerçilik-plastmassa

Egri burçy 60 derejeden ýokary bolsa, aşgazan meýdanyny azaltmak we gaýdyp geliş dartgynlylygyny azaltmak üçin hereketlendiriji rolikleri kemeriň aşagyna ýerleşdirmegi maslahat berýäris.

Rulman stili saklaýan rolik, takyk işlemek arkaly gurulmalydyr, ýokarda görkezilişi ýaly nurbat bilen konweýer çarçuwasynyň burç polatyna berkidilmelidir.(D & DS bahasyna salgylanmak üçin aşakdaky sahypanyň soňundaky aşakdaky tablisa serediň.)

Rulman

Dolandyryş ýolunyň aralygy, dartgynlylygy boşatmak üçin ýeterlik ýer almak üçin azyndan 12 sany modul giňligini tygşytlamagy maslahat berýär.

Bellikler

HONGSBELT modully guşak, bug we gyzgyn suwuň aşagy we ş.m. ýaly ýokary temperatura gurşawynda ulanmak üçin örän amatlydyr. HONGSBELT guşagyny ýokary temperatura gurşawynda kabul edeniňizde, poslama polat çybyklary we polat baglanyşyklary ulanyp, ýüze çykýan deflýasiýa hadysasyny ýeňip geçmegiňizi haýyş edýäris. arka radiusy.Temperatureokary temperaturany ulanmak boýunça köp tejribämiz bar we size hyzmat etmäge taýýardyrys.Konweýer ulgamyny dizaýn etmegiň degişli nokatlary üçin hemişe biziň bilen gepleşik geçirip bilersiňiz.

Modullary saklaň

Tutuş modullar

Incapyk konweýer, saklaýan modullary (HDM) saklap bilýär, bu konweýeriň gaýdyp barýan ýolunda arka radiusy üçin ýörite döredilen gollanma enjamy.Saklamak modullary T şekilli dizaýndyr we kemeri saklamak üçin kemeriň aşagyna oturdylýar.Yzky radiusyň ýagdaýyny saklamazdan, ýapgyt netijesine ýetip biler we gaýdyp barýan ýolda kemeri goldamak üçin rulonlary kabul etmez.

HDM gurnamagynyň beýany

HDM-gurnama beýany

HDM gurlanda, pes sürtülme koeffisiýent materiallaryny aragatnaşyk meýdanynda UHMW ýa-da HDPE hökmünde kabul etmegiňizi haýyş edýäris.HDM-iň metal materiallar bilen göni aragatnaşykda bolmagyna ýol bermäň.Sürtülme sebäpli konweýer kemerine zeper ýetirip biler.HDM-iň has gowy işlemegi üçin 30 dereje kameranyň girelgesindäki eşik zolagyny gaýtadan işlemek.Aboveokardaky surata serediň.

Taraplaryň öňüni almak

Taraplaryň öňüni almak

HONGSBELT modully konweýer kemeri, önümleriň kemeriň gyrasyndan gaçmazlygy üçin kesgitli görnüşli goragçylar bilen hem birikdirilip bilner.Sideokary dykyzlykly in engineeringenerçilik plastmassa material gapdal garawul goşundysyny gurmak üçin ulanylmaly we kemer bilen kesgitli görnüşli garawulyň arasynda howpsuzlyk aralygyny saklamaly.Mundan başga-da, kemeriň ýüzüne göni sürtmek üçin PVC, PU ýa-da süýüm dokma materialy ýaly ýumşak materiallary ulanmazlyk zerur, bu kemeriň ýüzüne zeper ýetirip biler.Aşakdaky surata serediň.

modul-konweýer

Uly we hapalanmaýan önüm

Uly we hapalanmaýan önüm

Aboveokardaky programma, adatça hapalanma ýa-da uly göwrümli önümleri daşamak üçin däl.Bu dizaýn mysaly, gapdal garawul hökmünde funksiýany döretmek üçin konweýeriň esasy gurluşyny gönüden-göni giňeldýär.

Guşak egilmek boşlugy üçin bellikler

Guşak-egilmek-boşluk üçin bellikler

HONGSBELT önümleriniň gurluşy modully biri-birine baglydyr.Şonuň üçin gapdal öňüni alyş çäreleri näçe berk bolsa-da, kemeriň egilýän ýerinde üçburçluk boşlugy henizem peýda bolar.Aboveokardaky surata serediň.HONGSBELT esbaplaryny, gapdal goragçylaryny taslamak ýa-da kabul etmek üçin üns bermeli.Mundan başga-da, HDPE ýa-da UHMW gysgyç, plastmassa halta gyrasy, plastmassa önümleriniň galyndylary ýa-da beýleki tekiz we kiçijik zatlar kemeriň boşlugyna ýa-da çukuryna aralaşyp biler.

Bu daşary ýurt obýektleri konweýeriň dykylmagyna ýa-da kemeriň aýlanmagyna päsgel berip biler, eger ýykylmagynyň öňüni almak üçin HONGSBELT gapdal goragçysy bilen birikdirmek barada pikir etmeseňiz, eltýän harytlaryň iň az galyňlygy kemeriň üçburçluk boşlugyndan azyndan iki esse uly bolmalydygyny maslahat berýäris.

Ownuk bölejikler

Ownuk bölekler

Kiçijik zatlar we biskwit, gury miweler, ot-iým ýaly aňsat hapalanýan materiallar kemeriň üstünden düşmek gaty aňsat.Bu materiallaryň kiçi bölejikleri konweýeriň gurluşyna üýşer we konweýer kemeriniň ujuna gaçar.Kiçijik obýektiň kemer we konweýer gurluşyna aralaşmagynyň öňüni almak üçin, konweýeriňizi aşakda görkezilişi ýaly dizaýn etmegiňizi maslahat berýäris;enjamlara has gowy gorag alar.