Whatsapp
+86 13823291602
Bize jaň ediň
+86 19842778703
E-poçta
info@hongsbelt.com

Polat baglanyşyklar we ilikler

Poslamaýan polat baglanyşygy

Poslamaýan polatdan baglanyşyk

Poslamaýan polat baglanyşygynyň wezipesi, plastmassa materialyň dartyş güýjüni güýçlendirmekdir.Poslamaýan polatdan ýasalan çeňňekler bilen birleşmek üçin poslamaýan polat baglanyşyklary kabul edýär.Aboveokardaky surata serediň.Onuň dartyş güýji plastmassa materiallaryndan has ýokary bolar.Highokary dartyşly, agyr ýüklenýän we ýokary temperaturaly ýörite gurşaw üçin programmanyň ajaýyp netijeliligi bar.

Poslamaýan polatdan ýasalan çybyk

Poslamaýan polat-çeňňek

Poslamaýan polatdan ýasalan çybyk poslamaýan polatdan ýasalan we diametri 4,5mm, 5mm we 6mm.Umuman, polat baglanyşyklar bilen birleşmek üçin döredildi.Şeýle hem, plastmassa çeňňegi çalyşmak üçin aýratynlykda kabul edilip bilner.Highokary temperatura 95 ° C ~ 100 ° C bolan daşky gurşawda ulananyňyzda we arka radiusyny saklamaly bolsaňyz, plastmassadan has oňat netijelilik bolar.Sebäbi plastmassa çeňňek hasasy ýokarda agzalan gurşawda ýumşar we deformasiýa ediler we kemeriň saklanýan demir ýoluny döwmegine we zeper ýetmegine sebäp bolar.

Güýçlendirmek

Güýçlendirmek

HONGSBELT polat baglanyşygy, plastmassa materialyň dartyş güýjüni güýçlendirip bilýär.Aboveokardaky polat baglanyşygyň we aşakdaky berkitme koeffisiýentine serediň;bilelikde birleşmek üçin azyndan 2 hatar gerek.Hat-da sanlar tertibinde gurulsa has gowy bolardy.

Poslamaýan polat baglanyşygy we dartyş güýji koeffisiýenti tablisasy

Seriýa Polat baglanyşygy (X 100%)
X hatar 2 X hatar 3 X hatar 4 X hatar 5 X hatar 6 X 7 hatar X hatar 8
100 1.6 1.9 2.2 2.7 3.2 3.6 4.1
200 1.5 1.7 2.0 2.2 2.5 3 --
300 1.8 2.0 2.4 2.9 3.5 4.2 5.4
400 -- -- -- -- -- -- --

Bellikler

Bellikler

Dizaýnda polat baglanyşygy kabul edilende, poslamaýan çybyklaryň uzak işlemeýän wagtynda paralel däl hereketde deformasiýasynyň öňüni almak üçin, sürüjiniň / işlemeýän şahanyň we konweýeriň korpusynyň arasyndaky ortogonal burçuň takyklygy talap edilmelidir.Konweýer kemerine uly zeper ýeter.

Polat baglanyşygy

“Catenary-Sag-Of-Polat-Link”

HONGSBELT polat baglanyşygy konweýer kemeriniň agramyny artdyryp biler we giňelme koeffisiýenti poslamaýan polat material bilen çalşyrylmaz, şonuň üçin kemeriň agramy ýokarlanandan soň dartyş we kemeriň uzynlygyny hasaplamaly.Yzyna gaýdyp barýan ýolda katenar sagyň uzynlygy, 75 mm rugsat edilýän çäkde gözegçilik edilmelidir.

Polat baglanyşygy we çeňňek hasasy üçin agram stoly

Polat baglanyşygy we poslamaýan polatdan ýasalan çybyk kabul edilenden soň, HONGSBELT kemeri gaty agyrlaşar, has giňişleýin maglumat üçin HONGSBELT tehniki bölümi bilen habarlaşyň.

Seriýa 100 200 300 500 501 502
Görnüşi A B A B B BHD B B A B
Poslamaýan polat çeňňek hasasy (kemeriň agramy kg / M2-den plastik çybykdan has agyr)
Agram 45% 55% 80% 88% 74% 55% 68% 73% 63% 64%
Polat baglanyşygy (Her hatar / 1000mm)
Agram 0.14Kg 0.06Kg - - 0.16Kg 0.11Kg