Whatsapp
+86 13823291602
Bize jaň ediň
+86 19842778703
E-poçta
info@hongsbelt.com

Goldaw usuly

Goldaw usuly

Goldaw usuly

HONGSBELT modully konweýer kemeriniň iň oňat goldaw usuly, kemeriň aşagyndaky goldaw hökmünde eşikleri kabul etmekdir.Guşak goldamak üçin rulonlary kabul etmezlik üçin, rulonlaryň arasyndaky aralyk birleşdiriji modullarda adaty bolmadyk titremä sebäp bolar we pyçaklar konweýer kemeri bilen nädogry gatnaşyga girer.Geýim zolaklaryny goldamagyň iki adaty usuly bar;biri parallel tertip, beýlekisi şewron tertibi.HONGSBELT konweýer kemerleri iki goldaýan görnüşde hem goldanylyp bilner. HONGSBELT seriýa önümleri dürli geýim dizaýnlary üçin amatly.

Paralel tertip

Parallel-tertip

Göni eşikler çarçuwada ýerleşdirilip, kemeriň daşalýan ugry bilen parallel ýerleşýär.HONGSBELT önümlerini kabul etmek üçin iň meşhur dizaýn.

Parallel geýim zolagy üçin gurnama düşündirişi

Parallel-geýim zolagy üçin gurnama-düşündiriş

Geýim zolaklary üçin iň oňat tertip, ýylylyk giňelmegi we temperaturanyň üýtgemegi sebäpli gysylmagy sebäpli aralyklaryň ulalmazlygy üçin geýim zolaklaryny gapdal kesiş usuly bilen birleşdirmekdir.Çukur görnüşindäki aralyklara sebäp bolup, iş wagtynda konweýer kemeriniň çökmegi sebäpli ses we adaty bolmadyk arakesmä sebäp bolar.

Meýdançanyň tertibi barada çep menýuda “Pitch Diagram” -a serediň.

Pitiň diagrammasy - 100-nji seriýa

P-seriýa-100

Bellikler

Aboveokardaky grafika geýim merkezini goldaýan aralyk maglumatlary;bu maglumatlar takmynan we diňe salgylanma üçin.Gurnanyňyzda egrilik maglumatlaryndan ortaça we kiçi bölüň.

Pitiň diagrammasy - A görnüşiniň 200 görnüşi

P-of-Series-200-Type-A

Bellikler

Aboveokardaky grafika geýim merkezini goldaýan aralyk maglumatlary;bu maglumatlar takmynan we diňe salgylanma üçin.Gurnanyňyzda egrilik maglumatlaryndan ortaça we kiçi bölüň.

Pitiň diagramma tablisasy - B görnüşiniň 200 görnüşi

P-of-Series-200-Type-B

Bellikler

Aboveokardaky grafika geýim merkezini goldaýan aralyk maglumatlary;bu maglumatlar takmynan we diňe salgylanma üçin.Gurnanyňyzda egrilik maglumatlaryndan ortaça we kiçi bölüň.

Pitiň diagramma tablisasy - 300-nji seriýa

P-seriýa-300

Bellikler

Aboveokardaky grafika geýim merkezini goldaýan aralyk maglumatlary;bu maglumatlar takmynan we diňe salgylanma üçin.Gurnanyňyzda egrilik maglumatlaryndan ortaça we kiçi bölüň.

Pitiň diagrammasy - 400-nji seriýa

P-seriýa-400

Bellikler

Aboveokardaky grafika geýim merkezini goldaýan aralyk maglumatlary;bu maglumatlar takmynan we diňe salgylanma üçin.Gurnanyňyzda egrilik maglumatlaryndan ortaça we kiçi bölüň.

Pitiň diagrammasy - 500-nji seriýa

P-seriýa-500

Bellikler

Aboveokardaky grafika geýim merkezini goldaýan aralyk maglumatlary;bu maglumatlar takmynan we diňe salgylanma üçin.Gurnanyňyzda egrilik maglumatlaryndan ortaça we kiçi bölüň.

“Chevron Wearstrips” tertibi

“Chevron-Wearstrips-Arrangement”

Geýim zolaklaryny şewron tertibine ýerleşdirmek;kemeriň tutuş inini goldap biler we kemeriň köneliş ýagdaýy ortaça paýlanar. Bu tertip agyr ýüklemek üçin hem amatly.Adingüklemäni ortaça paýlap, kemeriň goldaw giňligini azaldyp biler;gönüburçly hereketde ýol görkeziji täsiri göni eşiklerden has gowudyr.Bu maslahat berýän iň oňat goldaw usulydyr.

“Chevron Wearstrips” gurnama

“Chevron-Wearstrips-gurnama”

“Chevron” tertipli geýim zolaklaryny guranyňyzda, geýim zolaklarynyň gorizontal tangent burçy θ we meýdança tertibi, P1 arasyndaky ters gatnaşyklara aýratyn üns bermegiňizi haýyş edýäris.Geýim zolaklaryny kemeriň we geýilýän ýerleriň tersine üçburçlyga gaýtadan işlemegiňizi haýyş edýäris;kemeriň has işlemegini üpjün eder.

“Chevron Wearstrip Arrangement Pitch Table” - P1

birlik: mm

Adingüklemek ≤ 30kg / M2 30 ~ 60kg / M2 ≥ 60kg / M2
DEG. 30 ° 35 ° 40 ° 45 ° 30 ° 35 ° 40 ° 45 ° 30 ° 35 ° 40 ° 45 °
Seriýa 100 140 130 125 115 125 120 115 105 105 100 95 85
200A 100 90 85 80 80 75 70 65 65 60 55 50
200B 90 80 75 70 70 65 60 55 55 50 45 40
300 150 145 135 135 135 130 120 110 130 125 115 110
400 90 80 75 70 70 65 60 55 55 50 45 40
500 140 130 125 115 125 120 115 105 105 100 95 85

Konweýeriň ortaça giňligine gabat gelmek we meýdançany özüňiz sazlamak üçin meýdança aralygy üçin ýokardaky tablisa serediň.

Sag meýdany çözgüdi

Agyr ýük daşaýarka ýa-da togalanmak we süýşmek ýaly durnuksyz ýagdaýlarda işleýärkä;gurluş agyrlygy agyrlyk güýji sebäpli birleşdiriji ýagdaýda peýda bolar.Bu kemeriň üstündäki geýim zolaklary bilen sürüjiniň / Idler rozetkasynyň arasynda sag emele getirer.Guşak bilen nädogry işleşer we daşamak prosedurasyna täsir eder.

Aboveokarda agzalan ýagdaýdan gaça durmak üçin kemeriň goldawyny berkitmek üçin berkitme zolagyny ulanmagy maslahat berýäris. Dizaýnyň esasy nokady, eşikleriň merkezi ýagdaýyna ýakynlaşmagydyr.

Wearstrip-den Sprockets merkezine iň ýakyn aralyk

Iň ýakyn aralyk - Wearstrip-Sprockets-Centre

B1-iň degişli ölçegi, aşakdaky tablisa serediň.Geýim zolaklary 1-nji ýerde, B1 bolsa 2-nji ýerde guruldy

Çep menýuda diagramma.

Seriýa B1
100 26mm
200 13mm
300 23mm
400 5mm

Geýim zolaklaryny gaýtadan işlemek

Geýim zolaklary adatça TEFLON ýa-da UHMW, HDPE goşma plastmassa materialdan ýasalýar.Bazarda dürli standart ululyklary satyn alyp bolýar.Bu eşikler kebşirlemek arkaly konweýer çarçuwasynyň C şekilli burç polatyna ýa-da göni nurbatlar bilen berkidilip bilner.Gurmak bilen, ýylylyk giňelmegi we temperaturanyň üýtgemegi sebäpli dörän plastmassa materiallarynyň gysylmagy üçin ýeterlik aralyk goýmagyňyzy haýyş edýäris.Geýim zolaklary bilen örtülen plastmassa materialyň uzynlygynyň 1500 mm-den geçip bilmejekdigini maslahat berýäris.

Işleýiş gurşawynyň temperaturasy 37 ° C-den pes bolanda, A usulyny kabul etmegiňizi haýyş edýäris, temperatura 37 ° C-den ýokary bolsa, B usulyny kabul etmegiňizi haýyş edýäris. Has oňat we rahat işlemek üçin eşikleriň iki ujundaky boşluklary gaýtadan işlemegiňizi haýyş edýäris. gurmazdan ozal ters üçburçluk.

Geýim materiallary

Geýim zolaklary üçin materiallar TEFLON, UHMW we umuman HDPE.Olar her dürli iş gurşawyna laýyk işlenýär.Aşakdaky tablisa serediň.

Material UHMW / HDPE Actel
Gury Çyg Gury Çyg
Aýlanma tizligi < 40M / min O O O O
> 40M / min O O O
Daşky gurşaw temperaturasy < 70 ° C. O O O O
> 70 ° C. X X O

Pes temperatura

Pes temperatura

Pes temperatura gurşawynda eşikler plastmassa materialdan ýasaldy, UHMW ýa-da HDPE, fiziki üýtgemeler, ýylylyk giňelmegi we gysylmagy sebäpli deformasiýa edilerdi.Konweýeriň iş netijeliligine täsir eder.

Şol sebäpden, ýokary temperatura bilen pes temperaturanyň arasynda üýtgeýän temperatura diapazony 25 ° C-den ýokary bolsa, spaceriň bölünmeginiň öňüni almak üçin demir çeňňek geýimlerini kabul etmeli.

Ýokary temperatura

HONGSEBLT modully konweýer kemeri, 95 ° C bug we 100 ° C gyzgyn suw ýaly ýokary temperaturaly şertlerde ulanmak üçin amatly, ýöne HDPE, UHMW we beýleki in engineeringenerçilik plastmassa materiallaryndan ýasalan boşluklary kabul etmegi maslahat bermeýäris. ýokarda belläp geçen ýokary temperatura bilen daşky gurşawda goldaw.Sebäbi olar ýokary temperatura gurşawynda çynlakaý giňeler we deformasiýa ederler;konweýerine zeper ýetirer.

Diňe ýörite dizaýnly gurluş we geýim zolagy giňeliş ululygyny hasaplap we aýyrandan soň yzygiderli ýolda çäkli bolsa, ýokary temperatura gurşawyndan dörän yzarlamalary ýeňip biler.Salgylanmak üçin tehniki düşündiriş bermek üçin baý tejribämiz bar.Has giňişleýin maglumat üçin HONGSEBLT tehniki bölümi we ýerli edaralar bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Plastiki material ýokary temperatura bilen daşky gurşawda ýumşak bolar;artykmaç ýüklemek sürtülmäni artdyrar we kemer we motora zeper ýetirip biljek artykmaç ýüküň döremegine sebäp bolar.Şonuň üçin, howanyň temperaturasy 85 ° C-den ýokary bolan iş gurşawynda poslamaýan polat baglanyşyklary bilen kemeriň berkligini 40% -e çenli azaltmaly.

Uzak wagtlap toplan tejribämize görä, ýokary temperatura gurşawynda transport tizligi haýal bolar.Poslamaýan polat önümlerini çygly ýa-da suwasty gurşawda tekiz ýüz bilen kabul etmegiňizi maslahat berýäris we aragatnaşyk meýdany 20 mm-den geçip bilmeýär.Şeýle hem poslamaýan polady TEFLON üstü prosesi bilen kabul edip bilersiňiz, sürtülme faktoryny azaltmaga ökdedir.