Whatsapp
+86 19536088660
Bize jaň ediň
+86 18575683403
E-poçta
info@hongsbelt.com

Goldaw usuly

Goldaw usuly

Support-Method

HONGSBELT modully konweýer kemeriniň iň oňat goldaw usuly, kemeriň aşagyndaky goldaw hökmünde eşikleri kabul etmekdir.Guşagy goldamak üçin rulonlary kabul etmezlik üçin, rolikleriň arasyndaky aralyk birleşdiriji modullarda adaty bolmadyk yrgyldylara sebäp bolar we pyçaklar konweýer kemeri bilen nädogry gatnaşyga girer.Geýim zolaklaryny goldamagyň iki adaty usuly bar;biri parallel tertip, beýlekisi şewron tertibi.“HONGSBELT” konweýer kemerleri iki goldaýan görnüşde hem goldanylyp bilner. HONGSBELT seriýa önümleri dürli geýim dizaýnlary üçin amatly.

Parallel tertipnama

Parallel-Arrangement

Göni eşikler çarçuwanyň üstünde goýulýar we kemeriň daşalýan ugry bilen paralel bolýar.HONGSBELT önümlerini kabul etmek üçin iň meşhur dizaýn.

Paralel geýim zolagy üçin gurnama düşündirişi

Installation-Explanation-for-Parallel-Wearstrip

Geýim zolaklarynyň iň oňat tertibi, ýylylyk giňelmegi we temperaturanyň üýtgemegi sebäpli gysylma sebäpli aralyk ulalmazlyk üçin geýim zolaklaryny gapdal kesiş usuly bilen birleşdirmekdir.Ol çukur görnüşindäki aralyga sebäp bolup, iş wagtynda konweýer kemeriniň çökmegi sebäpli ses we adaty bolmadyk arakesmä sebäp bolar.

Meýdançanyň tertibi barada çep menýuda “Pitch Diagramma” serediň.

Pitiň diagrammasy - 100-nji seriýanyň P.

P-of-Series-100

Bellikler

Aboveokardaky grafika köýnek merkezini goldaýan aralyk maglumatlardyr;bu maglumatlar takmynan we diňe salgylanma üçin.Gurnanyňyzda egrilik maglumatlaryndan ortaça we kiçi bölüň.

Pitiň diagrammasy - A görnüşiniň 200 görnüşi

P-of-Series-200-Type-A

Bellikler

Aboveokardaky grafika köýnek merkezini goldaýan aralyk maglumatlardyr;bu maglumatlar takmynan we diňe salgylanma üçin.Gurnanyňyzda egrilik maglumatlaryndan ortaça we kiçi bölüň.

Pitiň diagramma tablisasy - B görnüşiniň 200 görnüşi

P-of-Series-200-Type-B

Bellikler

Aboveokardaky grafika köýnek merkezini goldaýan aralyk maglumatlardyr;bu maglumatlar takmynan we diňe salgylanma üçin.Gurnanyňyzda egrilik maglumatlaryndan ortaça we kiçi bölüň.

Pitiň diagramma tablisasy - 300-nji seriýa

P-of-Series-300

Bellikler

Aboveokardaky grafika köýnek merkezini goldaýan aralyk maglumatlardyr;bu maglumatlar takmynan we diňe salgylanma üçin.Gurnanyňyzda egrilik maglumatlaryndan ortaça we kiçi bölüň.

Pitiň diagrammasy - 400-nji seriýa

P-of-Series-400

Bellikler

Aboveokardaky grafika köýnek merkezini goldaýan aralyk maglumatlardyr;bu maglumatlar takmynan we diňe salgylanma üçin.Gurnanyňyzda egrilik maglumatlaryndan ortaça we kiçi bölüň.

Pitiň diagrammasy - 500-nji seriýa

P-of-Series-500

Bellikler

Aboveokardaky grafika köýnek merkezini goldaýan aralyk maglumatlardyr;bu maglumatlar takmynan we diňe salgylanma üçin.Gurnanyňyzda egrilik maglumatlaryndan ortaça we kiçi bölüň.

“Chevron Wearstrips” tertibi

Chevron-Wearstrips-Arrangement

Geýim zolaklaryny şewron tertibine ýerleşdirmek;kemeriň ähli giňligini goldap biler we kemeriň könelişen ýagdaýy ortaça paýlanar. Bu tertip agyr ýüklemek üçin amatly.Adingüklemäni ortaça paýlap, kemeriň goldaw giňligini azaldyp biler;gönüburçly hereketde onuň ugrukdyryjy täsiri göni eşiklerden has gowudyr.Bu maslahat berýän iň oňat goldaw usulydyr.

“Chevron Wearstrips” gurnama

Installation-of-Chevron-Wearstrips-Arrangement

Şewron tertipli geýim zolaklaryny gurnanyňyzda, geýim zolaklarynyň gorizontal tangent burçunyň we P1 aralygyndaky ters gatnaşyklara aýratyn üns bermegiňizi haýyş edýäris.Geýim zolaklaryny kemeriň we egin-eşikleriň baglanyşyk nokadynda ters üçburçlyga gaýtadan işlemegiňizi haýyş edýäris;kemeriň has işlemegini üpjün eder.

“Chevron Wearstrip Arrangement Pitch Table” - P1

birlik: mm

Adingüklemek ≤ 30kg / M2 30 ~ 60kg / M2 ≥ 60kg / M2
DEG. 30 ° 35 ° 40 ° 45 ° 30 ° 35 ° 40 ° 45 ° 30 ° 35 ° 40 ° 45 °
Seriýa 100 140 130 125 115 125 120 115 105 105 100 95 85
200A 100 90 85 80 80 75 70 65 65 60 55 50
200B 90 80 75 70 70 65 60 55 55 50 45 40
300 150 145 135 135 135 130 120 110 130 125 115 110
400 90 80 75 70 70 65 60 55 55 50 45 40
500 140 130 125 115 125 120 115 105 105 100 95 85

Geçirijiniň ortaça giňligine gabat gelmek we meýdançany özüňiz sazlamak üçin meýdança aralygy üçin ýokardaky tablisa serediň.

Sag sebit çözgüdi

Agyr ýük daşaýarka ýa-da togalanmak we süýşmek ýaly durnuksyz ýagdaýlarda işlemek;gurluş agyrlygy agyrlyk güýji sebäpli birleşdiriji ýerde peýda bolar.Netijede, kemeriň üstündäki eşikler bilen sürüjiniň / Idler rozetkasynyň arasynda sag emele gelýär.Guşak bilen nädogry gatnaşyga girer we daşamak prosedurasyna täsir eder.

Aboveokarda agzalan ýagdaýdan gaça durmak üçin kemeriň goldawyny berkitmek üçin berkitme zolagyny kabul etmegi maslahat berýäris. Dizaýnyň esasy nokady, eşikleriň merkezi nokadyna ýakynlaşmagydyr.

Wearstrip-den Sprockets merkezine iň ýakyn aralyk

The-Closest-Distance-from-Wearstrip-to-Sprockets-Center

B1-iň degişli ölçegi, aşakdaky tablisa serediň.Geýim zolaklary 1-nji ýerde, B1 bolsa 2-nji ýerde oturdyldy.

Çep menýuda diagramma.

Seriýa B1
100 26mm
200 13mm
300 23mm
400 5mm

Geýim zolaklaryny gaýtadan işlemek

Geýim zolaklary adatça TEFLON ýa-da UHMW, HDPE goşma plastmassa materialdan ýasalýar.Bazarda dürli standart ölçegleri satyn alyp bolýar.Bu geýim zolaklary kebşirlemek arkaly konweýer çarçuwasynyň C şekilli burç polatyna ýa-da göni nurbatlar bilen berkidilip bilner.Gurmak bilen, ýylylyk giňelmegi we temperaturanyň üýtgemegi sebäpli dörän plastmassa materiallaryň gysylmagy üçin ýeterlik aralyk goýmagyňyzy haýyş edýäris.Geýim zolaklary bilen örtülen plastmassa materialyň uzynlygynyň 1500 mm-den geçip bilmejekdigini maslahat berýäris.

Işleýiş gurşawynyň temperaturasy 37 ° C-den pes bolanda, A usulyny ulanmagyňyzy haýyş edýäris, temperatura 37 ° C-den ýokary bolsa, B usulyny ulanmagyňyzy haýyş edýäris. gurmazdan ozal ters üçburçluk.

Geýim materiallary

Geýim zolaklarynyň giňişlikleri üçin materiallar TEFLON, UHMW we umuman HDPE.Olar her dürli iş şertlerine laýyk işlenýär.Aşakdaky tablisa serediň.

Material UHMW / HDPE Actel
Gury Çyg Gury Çyg
Aýlanma tizligi < 40M / min O O O O
> 40M / min O O O
Daşky gurşawyň temperaturasy < 70 ° C. O O O O
> 70 ° C. X X O

Pes temperatura

Low-Temperature

Pes temperatura gurşawynda, UHMW ýa-da HDPE plastmassa materialdan ýasalan eşik zolaklary, fiziki üýtgemeler, ýylylyk giňelmegi we gysylmagy sebäpli deformasiýa edilerdi.Konweýeriň iş netijeliligine täsir eder.

Şol sebäpden, ýokary temperatura bilen pes temperaturanyň arasynda üýtgeýän temperatura diapazony 25 ° C-den ýokary bolsa, spaceriň bölünmeginiň öňüni almak üçin demir çeňňek geýimlerini kabul etmeli.

Ýokary temperatura

HONGSEBLT modully konweýer kemeri, 95 ° C bug we 100 ° C gyzgyn suw ýaly ýokary temperatura şertlerinde ulanmak üçin amatly, ýöne HDPE, UHMW we beýleki in engineeringenerçilik plastmassa materiallaryndan ýasalan boşluklary kabul etmegi maslahat bermeýäris. aboveokarda belläp geçen ýokary temperatura bilen daşky gurşawda goldaw.Sebäbi ýokary temperatura gurşawynda çynlakaý giňelip, deformasiýa ediler;konweýerine zeper ýetirer.

Diňe ýörite dizaýnly gurluş we giňeliş ululygyny hasaplandan we aýyrandan soň yzygiderli ýodajyk çäkli bolsa, ýokary temperatura gurşawyndan dörän yzarlamalary ýeňip geçip biler.Salgylanmak üçin tehniki düşündiriş bermek üçin baý tejribämiz bar.Has giňişleýin maglumat üçin HONGSEBLT tehniki bölümi we ýerli edaralar bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Plastiki material ýokary temperatura bilen daşky gurşawda ýumşak bolar;artykmaç ýüklemek sürtülmäni artdyrar we kemere we motora zeper ýetirip biljek artykmaç ýüküň döremegine sebäp bolar.Şonuň üçin, howanyň temperaturasy 85 ° C-den ýokary bolan iş şertlerinde poslamaýan polat baglanyşyklar bilen kemeriň berkligini 40% -e çenli azaltmaly.

Uzak wagtlap toplan tejribämize görä, ýokary temperatura gurşawynda transport tizligi haýal bolar.Çygly ýa-da suwasty gurşawda poslamaýan polat önümlerini tekiz ýer bilen kabul etmegiňizi maslahat berýäris we aragatnaşyk meýdany 20 mm-den ýokary bolup bilmez.Şeýle hem poslamaýan polady TEFLON üstü prosesi bilen kabul edip bilersiňiz, sürtülme faktoryny azaltmaga ökdedir.