Whatsapp
+86 13823291602
Bize jaň ediň
+86 19842778703
E-poçta
info@hongsbelt.com

Gizlinlik syýasaty

HUANAN XINHAI (ŞENZHEN) TEHNOLOGI COA LTD (“HONGSBELT”, “biz”, “biz” ýa-da “biziň”) https://www.hongsbelt.com.cn/ (“Hyzmat”) işleýär.Bu Gizlinlik Policyörelgesi sahypasy, Hyzmatymyzy ulananyňyzda şahsy maglumatlary ýygnamak, ulanmak we aýan etmek baradaky syýasatlarymyz we şol maglumatlar bilen baglanyşykly saýlamalaryňyz barada size habar berýär.

Hyzmatlary üpjün etmek we gowulandyrmak üçin maglumatlaryňyzy ulanýarys.Hyzmatdan peýdalanmak bilen, şu syýasata laýyklykda maglumatlary ýygnamaga we ulanmaga razylaşýarsyňyz.

Size doly maglumat berilmegini üpjün etmek üçin şu Gizlinlik Policyörelgelerini doly okamagyňyzy maslahat berýäris.Şahsy maglumatlaryňyzy ulanmak barada soraglaryňyz ýa-da aladalaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýärisinfo@hongsbelt.com.

Collectedygnalan maglumatlaryň görnüşleri
Hyzmatlarymyzy size hödürlemek we gowulandyrmak üçin dürli maksatlar üçin birnäçe dürli maglumat ýygnaýarys.Şahsy maglumatlaryň bu web sahypasynyň özi ýa-da üçünji taraplaryň üsti bilen ýygnaýan görnüşleriniň arasynda: Kukiler, Ulanyş maglumatlary, Işewür aragatnaşyk maglumatlary, ady, familiýasy.

Şahsy maglumatlar
Hyzmatymyzy ulananymyzda, size ýüz tutmak ýa-da tanamak üçin ulanyp boljak şahsyýeti anyklaýan maglumatlary bermegiňizi haýyş edip bileris (“Şahsy maglumatlar”).Şahsy kesgitlenýän maglumatlar aşakdakylary öz içine alyp biler:

Email adres
Ady we familiýasy
Işewür aragatnaşyk maglumatlary
Marketing / Aragatnaşyk saýlawlary

Ulanyş maglumatlary
Şeýle hem, Hyzmatyň nädip elýeterlidigi we ulanylyşy barada maglumat ýygnap bileris (“Ulanyş maglumatlary”).Bu Ulanyş Maglumatlary, kompýuteriňiziň Internet Protokol salgysy (mysal üçin IP adresi), brauzer görnüşi, brauzer wersiýasy, girýän Hyzmatymyzyň sahypalary, giren wagtyňyz we senesi, şol sahypalara sarp edilen wagt, üýtgeşik maglumatlary öz içine alyp biler. enjam kesgitleýjileri we beýleki anyklaýyş maglumatlary.

Maglumatlaryňyzy nädip ýygnaýarys?
Collectygnaýan maglumatlarymyzyň köpüsi bilen kompaniýamyzy gönüden-göni üpjün edýärsiňiz.
Maglumatlary ýygnaýarys we maglumatlary ulananyňyzda:

Brauzeriňiziň gutapjyklary arkaly web sahypamyzy ulanyň ýa-da görüň.
Müşderi gözlegini meýletin tamamlaň ýa-da haýsydyr bir habar tagtamyzda ýa-da e-poçta arkaly pikir alyşyň.
Maglumatlaryň ulanylyşy
Hongsbelt ýygnan maglumatlary dürli maksatlar üçin ulanýar:

Hyzmaty bermek we goldamak
Hyzmatymyzdaky üýtgeşmeler barada size habar bermek üçin
Muny saýlanyňyzda Hyzmatymyzyň interaktiw aýratynlyklaryna gatnaşmaga rugsat bermek
Müşderä ideg we goldaw bermek
Hyzmaty kämilleşdirip biler ýaly derňew ýa-da gymmatly maglumatlary bermek
Hyzmatyň ulanylyşyna gözegçilik etmek
Tehniki meseleleri ýüze çykarmak, öňüni almak we çözmek
Maglumatlaryňyzy nädip saklamaly?
Hongsbelt, maglumatlaryňyzyň ygtybarly we şu Gizlinlik Policyörelgelerine laýyklykda ulanylmagyny üpjün etmek üçin zerur çäreleri görer.Şahsy maglumatlaryňyz Ysraýylda ýerleşýän serwerlerimize geçiriler.
Marketing
Our company would like to send you information about products and services of ours that we think you might like. If you have agreed to receive marketing messages, you may always opt out at a later date. Additionally, if you no longer wish to be contacted for marketing purposes, please send us an email at info@hongsbelt.com.

Maglumatlary goramak hukuklaryňyz näme?
Maglumatlary goramak hukuklaryňyzyň hemmesinden doly habarlydygyňyza göz ýetirmek isleýäris.Her ulanyjynyň aşakdakylara hukugy bar:

Girmek hukugy: şahsy maglumatlaryňyzyň göçürmelerini kompaniýamyzdan talap etmäge hakyňyz bar.

Düzediş hukugy: Hongsbeltiň doly däl diýip hasaplaýan maglumatlaryňyzy düzetmegini haýyş etmäge hakyňyz bar.

Öçürmek hukugy: kompaniýamyzdan şahsy maglumatlaryňyzy pozmagy talap etmäge hakyňyz bar.

Işlemegi çäklendirmek hukugy: kompaniýamyzyň şahsy maglumatlaryňyzy gaýtadan işlemegine garşy çykmaga hakyňyz bar.

Maglumat götermek hukugy: kompaniýamyzdan ýygnan maglumatlarymyzy başga bir gurama ýa-da gönüden-göni size geçirmegini talap etmäge hakyňyz bar.

You may update your personal data by sending us an email: info@hongsbelt.com

Şeýle hem mahabat e-poçtalaryndan aşakdaky usullardan abunalyk edip bilersiňiz:

1) E-poçtaň aşagyndaky görkezmelere eýeriň

2) Müşderi hyzmat bölümimize ýüz tutuň

3) “Aragatnaşyk formasy” arkaly bize habar ibermek.

Hongsbelt şahsy maglumatlary görmek, üýtgetmek ýa-da ýok etmek üçin ähli göwnejaý haýyşlara öz wagtynda jogap berer.

Gözleg we gutapjyklar maglumatlary
Hyzmatymyzdaky işjeňligi yzarlamak we käbir maglumatlary saklamak üçin gutapjyklary we şuňa meňzeş yzarlaýyş tehnologiýalaryny ulanýarys.

Kukiler, näbelli özboluşly kesgitleýjini öz içine alyp bilýän az mukdarda maglumatly faýllardyr.Gutapjyklar web sahypaňyzdan brauzeriňize iberilýär we enjamyňyzda saklanýar.Gözleg tehnologiýalary maglumat ýygnamak we yzarlamak we gowulaşdyrmak üçin maýaklar, bellikler we skriptlerdir.

Ulanylýan gutapjyklar:

Gerekli gutapjyklar:

Bu gutapjyklar web sahypasynyň işlemegi üçin zerurdyr we ulgamymyzda öçürilip bilinmez.Brauzeriňizi bu gutapjyklar barada gulplamak ýa-da duýduryş bermek üçin sazlap bilersiňiz, ýöne soň sahypanyň käbir bölekleri işlemez.

Saýlaw gutapjyklary:

Bu gutapjyklar web sahypasynyň işlemegi üçin zerurdyr we ulgamlarymyzda öçürilip bilinmez.Brauzeriňizi bu gutapjyklar barada blokirlemek ýa-da duýduryş bermek üçin düzüp bilersiňiz, ýöne soň sahypanyň käbir bölekleri işlemez.

Statistika gutapjyklary:

Bu gutapjyklar, web sahypalarynyň eýelerine maglumat ýygnamak we hasabat bermek arkaly girýänleriň web sahypalary bilen nähili aragatnaşyk saklaýandyklaryna düşünmäge kömek edýär.Brauzeriňizi gutapjyklary kabul etmezlik üçin düzüp bilersiňiz.

Marketing gutapjyklary:

Marketing gutapjyklary web sahypasyna girýänleri yzarlamak üçin ulanylýar.Brauzeriňizi gutapjyklary kabul etmezlik üçin düzüp bilersiňiz.

Gutapjyklary nädip dolandyrmaly?

Brauzeriňizi gutapjyklary kabul etmezlik üçin düzüp bilersiňiz.Şeýle-de bolsa, käbir ýagdaýlarda web sahypamyzyň käbir aýratynlyklary netijede işlemän biler.

Hyzmat üpjün edijiler
Hyzmatymyzyň ulanylyşyna gözegçilik etmek we derňemek üçin üçünji tarap Hyzmat üpjün edijilerini ulanyp bileris.Hyzmatymyzy ("Hyzmat üpjün edijiler") ýeňilleşdirmek, Hyzmaty biziň adymyzdan bermek, Hyzmat bilen baglanyşykly hyzmatlary ýerine ýetirmek ýa-da Hyzmatymyzyň ulanylyşyny seljermek üçin üçünji tarap kompaniýalaryny we şahsyýetlerini işe alyp bileris.

Bu üçünji taraplar, şahsy maglumatlaryňyzy diňe bu meseleleri biziň adymyzdan ýerine ýetirmek üçin alyp barýarlar we mälim etmezlik ýa-da başga bir maksat bilen ulanmazlyk borçly.

Google Analitika

Google Analytics, Google tarapyndan hödürlenýän web analitik hyzmaty bolup, web sahypasynyň traffigini yzarlaýar we hasabat berýär.Google, Hyzmatymyzyň ulanylyşyny yzarlamak we gözegçilik etmek üçin toplanan maglumatlary ulanýar.Bu maglumatlar beýleki Google hyzmatlary bilen paýlaşylýar.Google ýygnan maglumatlary öz mahabat torunyň mahabatlaryny kontekstleşdirmek we şahsylaşdyrmak üçin ulanyp biler.Google Analytics-den çykmak üçin brauzer goşmaçasyny gurup, Hyzmatdaky işjeňligiňizi Google Analytics-e elýeterli etmekden ýüz öwrüp bilersiňiz.Goşmaça, Google Analytics JavaScript-iň (ga.js, analytics.js we dc.js) Google Analytics-e baryp görmek işi barada maglumat paýlaşmagynyň öňüni alýar.Google-yň gizlinlik amallary barada has giňişleýin maglumat üçin Google Gizlinlik we Şertler web sahypasyna girmegiňizi haýyş edýäris: https://policies.google.com/privacy?hl=en

MailChimp

MailChimp-i marketing e-poçta platformasy hökmünde ulanýarys.Habar býulletenimize ýazylmak isleseňiz, bize berýän e-poçta salgyňyz bize e-poçta marketing hyzmatyny berýän MailChimp-e iberiler.Iberýän e-poçta salgyňyz web sahypasynyň maglumatlar bazasynda saklanmaz.

Bizden alýan her e-poçta habar býulletenindäki abunalyk baglanyşygyny ulanyp, elmydama abunalykdan çykyp bilersiňiz.

Mailchimp-iň gizlinlik amallary barada has giňişleýin maglumat üçin Mailchimp Gizlinlik sahypasyna girmegiňizi haýyş edýäris: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Gutapjyklary dolandyrmak

Ulanyjylar brauzer sazlamalaryny ulanyp gutapjyklary kabul etmek ýa-da ret etmek barada karar berip bilerler.Aşakdaky baglanyşyklar sizi esasy brauzerleriň maglumat sahypalaryna alyp barýar:

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
• Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox
• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
• Safari: https://support.apple.com/en-il/guide/safari/sfri11471/mac

Gutapjyklary blokirlemegi saýlasaňyz, web sahypasynyň işleýşine täsir edip ýa-da öňüni alyp biljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.
Beýleki sahypalara baglanyşyklar
Hyzmatymyz, biz tarapyndan dolandyrylmaýan beýleki sahypalara baglanyşyklary öz içine alyp biler.Üçünji tarapyň baglanyşygyna bassaňyz, üçünji tarapyň sahypasyna ugrukdyrylarsyňyz.Girýän her sahypaňyzyň Gizlinlik Policyörelgelerini gözden geçirmegiňizi maslahat berýäris.

Serwerlerimizden maglumatlary ulanýan üçünji tarap sahypalarynyň ýa-da hyzmatlarynyň mazmuny, gizlinlik ýörelgeleri ýa-da amallary üçin hiç hili jogapkärçilik çekmeýäris.

Bu Gizlinlik Policyörelgelerine üýtgeşmeler
Gizlinlik Policyörelgelerimizi wagtal-wagtal täzeläp bileris.Üýtgeşmeler barada bu sahypada täze Gizlinlik Policyörelgelerini ýerleşdirip habar bereris.

Üýtgeşme güýje girmezden we şu Gizlinlik Policyörelgeleriniň ýokarsyndaky “täsirli senäni” täzelemezden ozal size e-poçta we / ýa-da Hyzmatymyzdaky görnükli bildiriş arkaly habar bereris.

Üýtgeşmeler üçin bu Gizlinlik Policyörelgelerini wagtal-wagtal gözden geçirmek maslahat berilýär.Bu Gizlinlik Policyörelgelerine girizilen üýtgeşmeler, bu sahypada ýerleşdirilende täsirli bolýar.

Biz bilen habarlaşyň
If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us by email: info@hongsbelt.com.