Whatsapp
+86 19536088660
Bize jaň ediň
+86 18575683403
E-poçta
info@hongsbelt.com

Pyçagyň gyrasyny eltmek üçin 5 mm-den 19mm-a çenli kiçijik çukur modully plastmassa guşak

Gysga düşündiriş:

Modully gurluşyk, has ýeňil agram materiallary we hünärmen in engineeringenerligi bilen bilelikde Hong-iň guşak guşaklaryny üpjün edýär:

Gurmak, bejermek, arassalamak we saklamak has aňsat

Iş wagty azaldylanda giriş güýjüňizi artdyryň

Käbir programmalarda üç esse uzyn guşak ömrüni üpjün ediň

 


Önümiň jikme-jigi

Göçürip al

Haryt bellikleri

20 ýyllyk modul guşak önümleri we tehniki tejribe toplamak

1000 konweýer tehnologiýasy

4000+ tehnologiýa patentleri, ISO9001-2008 & FDA & EU tassyklandy

30,000㎡ önümçilik bazalary

500+ milli we sebit hyzmatlary

Marketylda 300 million bazar satuwy

Täzeçillige yzygiderli üns berýäris we müşderilerimiziň dünýädäki ösüşine itergi berýän çözgütleri yzygiderli ösdürýäris, kämilleşdirýäris we gönüden-göni berýäris.

Önüm aýratynlyklary

Saýlamak üçin dürli guşak stilleri: Tekiz Top, Flush Grid, Raised Rib, Perforated Flat Top, Friction Top, Roller goýmak we ş.m.

Dürli önümçilik prosesi üçin ulanylýar: Göni ylgamak, gapdal çeýe (radius), ýapgyt, spiral, tertipleşdirmek we ş.m.

Dürli materiallarda bar:

Umumy programmalarda ulanmak üçin adaty material bolan polipropilen (PP).Köp kislotalara, esaslara, duzlara we spirtlere gowy himiki garşylyk.

Polietilen (PE), has pes temperaturalarda ajaýyp öndürijilik, -73 ℃ 66 many, köp kislotalara, esaslara we uglewodorodlara çydamly.

Asetal (POM), polipropilenden we polietilenden has güýçli, sürtülme pes koeffisiýenti

Esasan ýokary temperatura üçin neýlon (PA) 260 to çenli garşy durup biler

HK, ýokary köýnekli we pes sesli material

Saýlamak üçin toplumlaýyn esbaplar (roketkalar, uçuşlar, pyýada ýollar)

HS-4000B

HS-4000B

• 5 mm kiçijik meýdança

• iň pes ini 60mm

• pyçakly gyralaryň üstünden süýşmek

• konweýerleri berk geçirmek üçin ideal çözgütler.

HS-400B

HS-400B

• 10 mm aralyk

• kemeriň ini 40 mm

• gözenekli modul guşak

• çybyksyz öz-özüni gulplamak

• berk geçirmek

• ownuk çörek önümlerini eltmek üçin ajaýyp pikirler.

HS-1500A

HS-1500A

• 12,7 mm aralyk

• iň pes ini 76mm

• ýapyk tekiz üst we ilikler

• ýokary ýük göterijiligi

• gasynlanan karton öndürmek üçin giňden ulanylýar.

HS-1500B-N

HS-1500B-N

• 12,7 mm kemer çukury

• iň pes ini 204mm

• has az aragatnaşyk meýdany

• uly açyk meýdan dizaýny

• rahat işlemek

• pizza konweýerleri üçin iň oňat ulanylýar

• ýokary temperatura çydamly.

HS-1100A-N

HS-1100A-N

• 15.2 mm kemer çukury

• kemeriň iň pes giňligi 152mm

• tekiz we ýapyk tekiz üst bilen ýeňil agram

• azyk we içgi senagaty üçin meşhur görnüş

• açyk çeňňek stili.

HS-1100B-N-EL

HS-1100B-N-EL

• 15.2 mm kemer çukury

• iň pes ini 152mm

• sürtülme rezin ýokarky

• iýmit derejesindäki daşky gurşaw materialy

• meşhur iýmit konweýer guşagynyň görnüşi.

HS-3200A

HS-3200A

• 15.2 mm kemer çukury

• kemeriň ini 255mm

• göwnejaý ylgamak we akord hereketini azaltmak üçin kiçijik meýdança

• modully guşak eltmegiň täze görnüşleri.

 Dizaýn aýratynlyklary

Önümçilik liniýasynyň ýerleşişini ýönekeýleşdirmek, ýygnamak, birleşdirmek we goldamak aňsat.

Iň ýokary derejeli gatnaşygy bilen oňyn yzarlamak

Exposedüze çykarylan çybyklar we açyk kanallar arassalanmak wagtynda aňsat suw almaga mümkinçilik berýär

Has uly ýük göterijiligi we has güýçli dartyş.

Eltip bermek wagtynda ýumşak, umumy çykdajylary azaltmak we önümi köpeltmek.

Duýgur çözgüt, önümleriň ygtybarly işlemegini we göwnejaý geçirilmegini üpjün edýär.

Arza:

Hongsbelt azyk we içgini gaýtadan işlemek, agyr awtoulag geçiriji liniýa, gasynlanan karton, teker öndürmek, poçta kurýer, howa menzili, ammar we iberiş merkezleri we ş.m. ýaly ähli awtomatlaşdyrylan ussahanalar üçin giňeldilen çözgütleri hödürleýär.Hongsbelt dürli iberiş programmalary üçin iň ýokary elýeterliligi kepillendirýär, müşderilere global önüm platformasy bilen hakykatdanam üpjün edýär.

Arza:

Metal detektor, pyçak gyrasy konweýer, ýalyn saklaýjy, ýokary temperatura çydamly, agyr ýük.

Iýmit we iýmit däl önümler üçin esasanam içgi, pitsa, çörek bişirilýän çörek, gasynlanan karton, logistika we ş.m.

HS-4000A
HS-1100A-N
HS-400A
HS-1500A
HS-1000A
HS-3200A

Modul guşak konweýeriniň artykmaçlyklary

Modully dizaýn, ýönekeý gurnama wagt we çykdajylary tygşytlaýar

Dartyş ulgamy talap edilmeýär

Netijeli çykdajy we ýönekeý ulgam dizaýny

Aşaky podşipnik ulgamy

Pes sürtülme arka tarapy energiýany tygşytlaýar we gaty kiçi sürtülme koeffisiýenti asuda geçiriş gurşawyny üpjün edýär

Güýçli ýük göterijiligi

Durnukly eltip bermek we noldan gyşarmak

Duýduryş

1) Dogry guşak görnüşini we materialyny saýlamak üçin Hong-iň guşak müşderi hyzmatyna ýüz tutuň.

2) Modul guşak konweýeriniň gündelik hyzmatyna modul kemeriň dartylmagyny we goldaýan rolikiň duruşyny öz içine alýar.

3) Motorlar, podşipnikler we şahlar ýaly modul guşak konweýeriniň dürli bölekleriniň ýaglanmagy yzygiderli çalgy ýagyny goşýar.

4) Modul guşak konweýerleriniň ýüzüni ýag, toprak, gum, suw, rulon we ş.m. ýaly hapalar üçin wagtynda barlaň we arassalaň.

5) accessoriesylda bir gezek garnituralaryň zeper derejesini barlamak üçin düýpli abatlaýyş işlerini ýerine ýetiriň (modully guşak, rozetka, rolik, gapdal rolik, sürüji ulgamy we ş.m.).


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Pitch 5mm HS-4000 seriýasy HS-4000A, HS-4000B,
  Pitch 7.5mm HS-750 seriýasy HS-750RC,
  Pitch 10mm HS-400 seriýasy HS-400A, HS-400B,
  Pitch 12.7mm HS-1500 seriýasy HS-1500A, HS-1500A-HD, HS-1500B, HS-1500EL,
  Pitch 12.7mm HS-1500-N seriýasy HS-1500B-N,
  Pitch 15.2mm HS-1100 seriýasy HS-1100A, HS-1100B, HS-1100EL,
  Pitch 15.2mm HS-1100-N seriýasy HS-1100AB-N, HS-1100A-N, HS-1100B-N, HS-1100B-N-EL,
  Pitch 15.2mm HS-3200 seriýasy HS-3200A,
  Pitch 15.2mm HS-F1500 seriýasy HS-F1500-85A, HS-F1500-85A-GB,
  Pitch 19mm HS-1000 seriýasy HS-1000A, HS-1000AB-76, HS-1000B, HS-1000EL, HS-1001B,
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň